Kursplan för Modellbyggnad och simuleringsmetodik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModelling and simulation
 • KurskodITR573
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Matematik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att ge färdigheter i att självständigt planera, genomföra och värdera simuleringsstudier. Kursen skall ge insikter i när simulering är en lämplig metod, bland annat beroende på frågeställning, tillämpningsområde och tillgängliga resurser och när alternativa angreppssätt kan vara att föredra. Kursen fokuserar diskret händelsestyrd simulering men syftar också till att ge en översiktlig bild av hela simuleringsområdets möjligheter. Ett centralt tema i kursen är modellbyggnad med tonvikt på hur modeller skall konstrueras för att vara valida avbilder av verkliga system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • avgöra vid en enskild problemsituation om simulering är en lämplig analysmetod,
 • formulera en relevant frågeställning som kan angripas med hjälp av en simuleringsstudie,
 • upprätta en plan för genomförandet av en simuleringsstudie,
 • avgöra vilka datainsamlingstekniker som är lämpliga att använda i en simuleringsstudie,
 • översätta insamlad data till indatamodeller i form av teoretiska fördelningsfunktioner,
 • bygga enkla simuleringsmodeller i en simuleringsprogramvara,
 • känna till och tillämpa verifieringstekniker vid modellöversättning,
 • känna till och tillämpa valideringstekniker i en simuleringsstudie,
 • planera och genomföra ett faktorförsök,
 • presentera och kommunicera ett simuleringsprojekts planering, genomförande och resultat såväl skriftligt som muntligt,
 • kritisk granska och opponera på andra studenters arbeten, skriftligt såväl som muntligt samt både individuellt och i grupp.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:
 • simuleringsbegreppet,
 • simuleringsteknikens för- och nackdelar,
 • simuleringsteknikens tillämpningsområden,
 • planering och genomförande av simuleringsstudier,
 • konceptuell modellering,
 • datainsamling,
 • indatamodellering,
 • modellöversättning med hjälp av simuleringsprogramvaror,
 • verifiering,
 • validering,
 • försöksplanering och utdataanalys.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, laborationsövningar, projektarbete, seminarier och ett kortfattat skriftligt prov.

Litteratur

Annonseras två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsskalan på kursen är tvågradig, godkänd respektive underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på kursens skriftliga provet, deltagande på kursens obligatoriska moment (dvs. laborationer och seminarier) samt godkända resultat på muntliga och skriftliga avrapporteringar av seminarier, övningar och projetarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.