Kursplan för Sustainable supply chains

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable supply chains
 • KurskodITR364
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37121
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenterna förväntas att ha en bakgrund inom logistik, supply chain management eller operations management, vilket kommer att vara referenspunkten för kursen.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper om hållbarhet i och hållbar utveckling av samtida leverantörskedjor, allt från leverantörer och kunder till leverantörer av logistiktjänster och konsumenter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna visa kunskap om, och förståelse för, principer och arbetssätt inom försörjningskedjor i allmänhet;  vad utgör en hållbar försörjningskedja och hur kan försörjningskedjor utvecklas för ökad hållbarhet? Mer specifikt ska studenterna kunna:
 • Beskriva och utveckla resonemang kring den roll och betydelse hållbarhet och hållbar utveckling har i olika typer av försörjningskedjor med ett tredubbelt perspektiv.
 • Identifiera och utvärdera existerande och framväxande principer, ramverk och teorier inom hållbar logistik och försörjningskedjor.
 • Förklara hur strukturer, processer och ledningsaktiviteter i försörjningskedjan påverkar hållbarheten av försörjningskedjor på ett negativt eller positivt sätt.
 • Beskriva energikrävande aktiviteter samt potentiella källor till miljöpåverkan i olika försörjningskedjor.
 • Identifiera och utvärdera åtgärder för att mäta och bedöma social hållbarheten av försörjningskedjorna från olika branscher.
 • Analysera hållbar hantering av försörjningskedjor och ge en strukturerad lösning med tydliga konsekvenser över hur dessa lösningar påverkar olika aktörer.
 • Visa medvetenhet om teknikens roll som möjliggörare av hållbara försörjningskedjor.
 • Ta fram strategier för hållbar utveckling av försörjningskedjor.

Innehåll

Kursen baseras på åtta teman:
1. Roll och betydelse av miljömässig hållbarhet och socialt ansvar i försörjningskedjor
2. Tekniska trender och deras inverkan på hållbar hantering av försörjningskedjan.
3. Hantera uppströms- och nedströmsrelationer för hållbara försörjningskedjor.
4. Cirkulära försörjningskedjor, returlogistik och cirkulär ekonomi
5. Miljökonsekvensbedömning från olika försörjningskedjor.
6. Att etablera, mäta, kontrollera social hållbarhet i olika försörjningskedjor
7. Humanitära försörjningskedjor: hur man hanterar konsekvenserna av global uppvärmning och ohållbarhet i försörjningskedjor
8. Ta fram strategier för hållbar utveckling av försörjningskedjor

Organisation

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbete, inlämningsuppgifter, seminarier och en lärlogg. Gästföreläsningar är vanligtvis obligatoriska och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna ses som centralt.

Litteratur

Lärobok, forskningsartiklar och annat praktiskt orienterat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen i denna kurs baseras på tre delar:

1- Teoridelen: Kontinuerlig bedömning av lärande via datorbaserade frågor i klass och under kursperioden. Högst 75 poäng ges av denna del till tentamen och minst 40% (30 poäng) behöver uppnås för att bli godkänd på kursen.

2- Gruppprojektet: Både skriftlig och muntlig bedömning av ett grupparbete. Högst 20 poäng ges av denna del till tentamen och minst 40% (8 poäng) behöver uppnås för att bli godkänd på kursen.

3- Deltagande i obligatoriska aktiviteter och obligatoriska tillfällen.

* De återstående 5 poängen i kursbetyget samlas från deltagande i klassseminarier
* Omtentamenstillfälle erbjuds till den som underkänts i teoridelen av kursen

Betygsgränser för slutbetyg (baserat på totalpoäng):
40p = 3
60p = 4
80p = 5

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.