Kursplan för Logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogistics
 • KurskodITR234
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51118
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2023 fm J DIG
 • 14 Aug 2023 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51145
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2022 em J DIG
 • 03 Jan 2023 em J DIG
 • 14 Aug 2023 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen, men också att ta ett helhetsperspektiv och effektivisera materialflödena mellan nätverk av företag. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden. Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål och hur hållbarhetsfrågorna kommer in som en viktig faktor som påverkar de strategier och beslut som tas av en logistiker i arbetslivet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar redogöra för logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer redogöra för det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar redogöra för logistikens olika kostnaderna och kapitalbindning tillämpa de vanligaste kostnads- kapitalbindningsrelaterade mätetalen redogöra för logistiksystemets strukturer såsom produkterna, materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer och distributionsstrukturer redogöra för styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen redogöra för strukturen för material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag redogöra för och tillämpa de grundläggande materialstyrningsmetoderna och partiformningsmetoderna beskriva frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet tillämpa några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys för ett logistiksystem redogöra för olika transportplaneringsproblem och prissättning av transporter redogöra för några logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt några koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor redogöra för några viktiga informationssystem för logistik redogöra för logistiksystemet ur ett miljöperspektiv   

Innehåll

Ämnesmässigt omfattas följande moment: - Logistikens utgångspunkter - Det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter) - Logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö) - Logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution) - Styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialstyrning, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag, transportplanering, materialanskaffningsprocessen) - Logistiksamverkan i försörjningskedjor - Informationssystem för Logistik - Logistik och miljö - Analysverktyg för logistikutveckling

Organisation

Föreläsningar ges av personal från Supply and operations management och näringslivet.
Övningstillfällen är inlagda. Vid dessa tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar.
För att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem har ett sypply chain spel lagts in.  
Ett praktikfall med olika fokus behandlas under kursens gång.
En laboration genomförs
Ett antal litteraturseminarier genomförs.

Litteratur

Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2016), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftlig tentamen.

För slutbetyg i kursen krävs godkänd tentamen, närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, litteraturseminarier och vissa föreläsningar) samt godkända litteraturseminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-12-02: Block Block ändrat från C+ till A+ av Ola Hultkrantz
   [Kurstillfälle 1]