Kursplan för Materialteknik

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials engineering
 • KurskodIMS115
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09122
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen, del B 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J
 • 03 Jan 2024 fm J
 • 26 Aug 2024 fm J
0323 Tentamen, del C 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J
 • 03 Jan 2024 fm J
 • 26 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik eller motsvarande.

Syfte

Att förstå samverkan mellan material, funktion och tillverkningsmetod är centralt för att utnyttja våra begränsade resurser optimalt. Materialteknik handlar om att balansera förutsättningarna för materialval, tillverknings- och manipuleringsmetoder på lämpligaste vis för att det skall vara möjligt att skapa de funktioner, system och produkter som kan möta samhällets behov på ett hållbart sätt.
Kursens syftar vidare till att skapa bred förståelse för kopplingen mellan materials egenskaper, produkters önskade funktion och tillverkningsmetodernas förutsättningar, vilket lägger grunden för en fördjupning för de olika ingenjörsroller som verkar inom olika faser av livscykeln från idé till återvinning. Centralt är förståelsen för kopplingen mellan de övergripande utmaningarna och möjligheter som material och processer medger.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Övergripande förstå och beskriva kopplingen mellan olika materials natur och egenskaper samt hur dessa kan manipuleras med tillgängliga processer både i generella termer, samt specifikt för metaller och polymerer
 • För metaller visa fördjupad kunskap om struktur, egenskaper och processer (t ex värmebehandling) för industriellt viktiga metalliska material
 • För polymer visa fördjupad kunskap om struktur, egenskaper och formning av polymera material
 • Beskriva, och till viss del tillämpa, arbetsgången för att säkerställa rätt material med rätt form för rätt funktion på rätt sätt mot övergripande utmaningar om hållbarhet (företagsmässigt och samhällsmässigt)
 • Kunna bryta ner övergripande möjligheter och utmaningar till materialtekniska begrepp och krav som kan driva teknisk material-, produkt- och processutveckling
 • Etablera viss insikt avseende aspekter av jämställdhet, jämlikhet och mångfald för rollen som materialingenjör

Innehåll

Kursens syftar till att skapa bred förståelse för kopplingen mellan materials egenskaper, produkters önskade funktion och tillverkningsmetodernas förutsättningar, vilket lägger grunden för en fördjupning för de olika ingenjörsroller som verkar inom olika faser av livscykeln från idé till återvinning. Centralt är förståelsen för kopplingen mellan de övergripande utmaningarna och möjligheter som material och processer medger. Detta tema adresseras genom tre delar: material: möjligheter och utmaning, metalliska material samt polymerteknik. Den första delen ger den övergripande kopplingen mellan material, produktperspektiv och tillverkningsperspektiv och adresserar även hållbarhets- och cirkularitet inom materialteknik. Delarna metalliska material och polymerteknik ger relevant fördjupning inom respektive område när det gäller struktur, egenskaper och process. Kursen skapar därmed en integration från systemnivå med tillämpningar och utmaningar till relevant kunskap om metalliska och polymera material. I kursen adresses även rollen materialingenjör ur jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsperspekitv.

Organisation

Kursen samläses med kurserna; se dessa för detaljerad beskrivning av lärandemål och innehåll.
IMS120 Metalliska material,
IMS125 Polymerteknik
IMS130 Material: möjligheter och utmaning
Kursen delas upp i föreläsningar, hemuppgift/övningar och projektarbete. Dessutom kommer en rad presentationer av företagsrepresentanter ges i kursen i syfte att demonstrera state-of-the-art inom materialutveckling hos industrin. Delarna metalliska material och polymerteknik svarar för relevant fördjupning inom respektive del och projektet knyts särskilt till delen material: möjligheter och utmaning. Vissa laborationer genomförs i kursen. I kursen genomförs reflekterande workshop kring aspekter avseende jämställdhet, jämlikhet och mångfald i rollen som materialingenjör. 

Litteratur

Definieras av examinator vid kursstart. Kursinnehållet koordineras med de samlästa kurserna. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom avslutande tentamina samordnat med samlästa kurser samt inlämningsuppgifter och projekt. Delarna metalliska material, polymerteknik samt delen material: möjligheter och utmaning ges alla tre lika vikt vid betygsättningen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.