Kursplan för Projektkurs i mekatronik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechatronics project
 • KurskodIMS060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67122
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att möjliggöra effektiv framtagning och användning av mekatroniska produkter genom metodiskt arbete i projektform. Det övergripande målet är att ge studenterna kunskap och färdigheter i strukturerad projektmetodik, innefattande exempelvis planering, specifikation, urvalsmetoder, verifiering och projektledning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Formulera ett tydligt problem och skapa en projektplan.
 • Kravspecificera ett tekniskt system med mekatroniska komponenter.
 • Välja och tillämpa ingenjörsmässiga metoder och verktyg för att lösa ett givet problem.
 • Jämföra lösningsalternativ utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Producera projektresultat genom att följa en etablerad metodik.
 • Arbeta i projektgrupp samt analysera arbetet med avseende på gruppdynamik.
 • Skriva en teknisk rapport som följer en etablerad struktur. Detta inkluderar referenshantering, tabeller och figurer enligt praxis. 
 • Presentera projektets resultat och egna reflektioner för andra studenter.
 • Ge konstruktiv kritik till andra projektgruppers arbete. 
 • Utveckla och analysera ett projekt utifrån ett entreprenörsperspektiv.

Innehåll

 • Projektarbete inom specifikation, framtagning och användning av mekatroniska produkter
 • Projektledning och planering
 • Arbete i team: teori och praktik
 • Entreprenörskap
 • Presentation av projektresultat i muntlig (A2-poster) och skriftlig form (teknisk rapport).
 • Opposition

Organisation

Kursen är uppbyggd kring ett praktiskt projektarbete för utveckling och användning av mekatroniska produkter. Vid kursstart delas deltagarna in i projektgrupper som i sin tur erbjuds varsitt projekt. Varje projektgrupp tilldelas sedan en handledare som hjälp att nå uppsatta mål. Handledningen kan inkludera hjälp att välja lämpliga ingenjörsmetoder, finna lösningar till oväntade problem, teknisk hjälp relaterat till produkter eller mjukvaror och råd för framtagning av den tekniska rapporten.
Dessutom innehåller kursen föreläsningar och seminarier där studenterna får kunskap inom projektledning, projektplanering, kravspecifikation, urvalsmetoder, gruppdynamik och entreprenörskap. Varje grupp får dessutom tillgång till ett virtuellt projektrum för kommunikation och dokumentation.

Litteratur

 • Projektmetodik
 • Vetenskapliga artiklar
 • Föreläsningsmaterial

Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömning baseras på flera delar av projektets resultat. Detta inkluderar: teknisk rapport, presentation med A2 poster, obligatorisk dugga, utvärdering av projektkollegor, opposition, samt reflektion om gruppdynamik. Bedömning sker individuellt där skalan är 5, 4, 3 och Underkänt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.