Kursplan för Usability: metoder och verktyg

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUsability engineering
 • KurskodIMS050
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56124
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper om utvecklingsarbete och användarcentrerad utveckling är rekommenderade förkunskaper, exempelvis från kurser som MMT015 Produktutveckling: behov och krav eller PPU032 Användarstudier - att förstå användaren och dess krav.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla grundläggande kunskap om den utvecklingsprocess, de metoder och de designprinciper som karaktäriserar utvecklingsarbete med syfte att utforma användbara och användarvänliga produkter, dvs. produkter med god 'usability'.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 - redogöra för innebörden i begreppen "usability", "användbarhet" och "användarvänlighet" samt att kunna tillämpa dessa i ett konkret utvecklingsarbete - redogöra för och i ett utvecklingsprojekt kunna planera,tillämpa och värdera minst en metod för uppgiftsanalys (HTA) samt minst två metoder för teoretisk utvärdering av användargränssnitt (CW/PHEA) - planera, genomföra, analysera och värdera ett empiriskt användbarhetstest av en enklare teknisk produkt/tjänst. Nämnda användbarhetstest ska kunna genomföras med hänsyn till faktorer såsom validitet, etik och tillgängliga resurser - dra slutsatser från användbarhetstesten med avseende på produktens design och kunna omsätta dessa i utformning av ett modifierat användargränssnitt - redogöra för och i ett utvecklingsprojekt kunna tillämpa kognitionsergonomiska principer för analys och för utformning av ett användargränssnitt.

Innehåll

Kursen omfattar - begreppen 'usability', användbarhet respektive användarvänlighet - den iterativa utvecklingsprocessen - utvärderingsmetoder & verktyg - teoretiska metoder - empiriska metoder/användbarhetstester - tester i lab respektive fält - användbarhetstestens metodik & praktik - grundläggande kognitiv ergonomi & designprinciper - heuristiker, gyllene regler för gränssnittsutformning - "affordance", "constraints", "mapping" - kulturella skillnader - kursen är även relevant ur ett hållbarhetsperspektiv då målen är att utveckla produkter som tillgodoser människors behov

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt ett projektarbete där teori skall omsättas i praktik .

Litteratur

Rekommenderad kurslitteratur är: Jordan P.W. An Introduction to Usability. Taylor & Francis Ltd, London. (pb) Referenslitteratur utgörs av: Nielsen J. (1993): Usability Engineering Academic press, N.Y. (pb) Faulkner X. (2000): Usability Engineering. Palgrave Publishers Ltd, Hampshire.Norman D. (2002): The design of everyday things. Basic Books, N.Y. (pb)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen ger betygen UK, 3.0, 4.0 eller 5.0. Betyget baseras på en sammanvägning av projektarbetet samt en individuell skriftlig dugga.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.