Kursplan för Leading in a digital world

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeading in a digital world
 • KurskodIKA097
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51137
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0219 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att utöka din kunskap om strategiskt tänkande  och ledarskap i en global och digital värld. Kursen ger dig en översikt över hur digitalisering och digital transformation har skapat djupa förändringar inom värdeskapande aktiviteter hos företag, branscher och samhället under de senaste åren samt en inblick i hur dessa kan påverka värdeskapande i framtiden. Framför allt fokuserar kursen på fyra teman: 1) ledarskap, 2) samhälls- och affärstransformation, 3) framväxande teknik och 4) framtidsscenarier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas du efter avslutat kursmoment kunna:

1. Förstå och redogöra för grundläggande begrepp såsom digital innovation, digitalisering, och digital transformation
2. Förstå hur digitalisering och digital transformation påverkar företaget och konkurrensens grundstenar samt samhällets struktur

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Tillgodogöra sig grundläggande information kring digital teknik eller digital teknik lösning samt presentera och argumentera för ett s.k. business case kring densamma.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Utvärdera och beskriva hur digitalisering och digital transformation kan påverka affärsmodeller och strategi samt värdeskapande i samhället idag och i framtiden
5. Kritiskt värdera och diskutera digital teknik och tekniska system i förhållande till organisatoriska egenskaper och samhällets struktur

Innehåll

I en värld som karakteriseras av komplexitet och osäkerhet där gränser stadigt suddas ut är det viktigt att förstå de möjligheter och utmaningar digitalisering och digital transformation för med sig. Kunskap kring digital teknik och digitalisering och digital transformation är nödvändig för att förstå hur bäst en ledare kan positionera sig och skapa möjligheter och hantera utmaningar i denna nya värld.

Kursen är organiserad efter de fyra teman ovan till vilka det är kopplade föreläsningar, seminarium och en live case projekt.

Organisation

Kursen kommer att ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarium, och en live case. Dessa kan innehålla praktiska exempel och demonstrationer.

Litteratur

Anges vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektredovisningar och skriftlig sluttentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.