Kursplan för Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-04-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPolicymaking for climate action and circular economy
 • KurskodFSC005
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • InstitutionNATIONALEKONOMI MED STATISTIK (GU)
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99141
 • Max antal deltagare200
 • Min. antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Tentamen 5 hp
Betygsskala: UG
1 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Dec 2023 em J DIG
 • 15 Mar 2024 em J DIG
 • 29 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Syfte

I kölvattnet av den ökade takten i pågående hållbarhetsomställningar blir miljöpolitiken alltmer omfattande, komplex och krävande. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en introduktion till ett spektrum av olika miljöpolitiska styrmedel och verktyg för att förhålla sig skickligt till dem i sin egen profession eller framtida arbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. beskriva och känna igen hur marknadsmekanismerna fungerar och relatera dem till marknadsmisslyckanden som ligger bakom miljöproblem
 2. beskriva och känna igen hur miljöpolitiska styrmedel fungerar
 3. särskilja påverkan olika miljöpolitiska styrmedel har både på incitament till förändring av teknik och på fördelningen av kostnader i samband med miljöförbättringar
 4. känna igen hur man kan öka effektiviteten och minska trycket på ekosystemen genom att följa principer för en cirkulär ekonomi
 5. identifiera vilka miljöpolitiska styrmedel som är centrala för åtgärder för klimatet och cirkulär ekonomi inom sektorerna transport, bygg och energi, och kunna diskutera aspekter av politisk acceptans för styrmedel
 6. avgöra betydelsen av miljö-/klimatpolitisk utformning för att uppnå satta mål och veta hur de kan utveckla sin egen kunskap och färdigheter på området
 7. känna igen nyckelfaktorer för att hantera den nuvarande svensk/europeiska energikrisen i ett klimatpolitiskt sammanhang

Innehåll

Kursinnehållet syftar till att bidra till förståelse för varför vi har miljöutmaningar och vad vi kan göra åt dem. Kursen introducerar innehåll inom två områden:
 • Miljöpolitiska styrmedel för utmaningar som klimatförändringar, energikrisen, föroreningar och hantering av knappa resurser. Dessa inkluderar: skatter, subventioner, direkt reglering, handel med utsläppsrätter, trängselavgifter, information etc. Principer för en rättvis fördelning av globalt ansvar, teorier om val och utformning av styrmedel, klimatförhandlingar och en beskrivning av policymakingprocessen tas också upp.
 • Grundläggande ekonomiska begrepp och modeller - som ligger till grund för hur styrmedlen fungerar - förklaras. Detta inkluderar till exempel marknadsmekanismer, utbud och efterfrågan, marknadsmisslyckanden och cirkulär ekonomi.
För att lära sig av erfarenheterna från några experter inom ett par samhällssektorer, kommer du att kunna se intervjuer och lyssna på podcasts som fokuserar på rollen och konsekvenserna av politiska styrmedel för experternas arbete och för hållbarhetsomställningen i deras bransch. Informations- och desinformationskampanjers roll i att forma samhällsdebatten kring klimatutmaningen och förutsättningarna för klimatpolitiska styrmedel kommer också beröras.

Organisation

Kursen använder en kombination av online-tillfällen, digitalt lärandematerial, individuella uppgifter och grupparbeten. Online-tillfällena inkluderar akademiska föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, seminarier och workshops. Det digitala lärandematerial inkluderar bland annat videoklipp, självkontrolls-quiz, texter och fallstudier av miljöutmaningar. Resurserna online är organiserade i strukturerade moduler på en lärandeplattform, där onlinematerial och synkrona online-tillfällen förbereds inför. En nyhet för denna kurs är en guide till förbättrad studieteknik som introducerar hur artificiell intelligens-verktyg kan användas för att förbättra lärande. Deltagarna kommer att delas upp i studiegrupper för att underlätta gemensamt lärande och utbyte. Studiegrupper används endast för vissa delar av kursen, för att möjliggöra mer flexibilitet i takten som deltagarna tar kursen i. Den här kursversionen (5hp) är främst avsedd för yrkesverksamma, men kan också vara lämplig för studenter. Den utökade versionen av kursen (kallad "Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi + projekt") är avsedd för i) yrkesverksamma som vill engagera sig mer ingående i kursens ämnen tillsammans med studenter och ii) för studenter som vill studera en 7,5 hp kurs.

Litteratur

Huvudsaklig kurslitteratur är Sterner, T., & Coria, J. (2012). Policy Instruments for the Management of Natural Resources and Ecos. Policy Instruments for Environmental and Natural Resourse Management (Second Edi, Vol. 53, Issue 9). RFF Press. I tillägg till denna bok finns en uppsättning texter i det online-material som nås via kursens läroportal.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd nivå på minst 3 av 4 inlämningar. Närvaro på minst 50 % (av cirka 10) organiserade online-sessioner. Godkänt på skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-05: Examinator Examinator Fredrik Carlsson (frcarlss) tillagt av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-05-21: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Erik Sterner
   [5,0 hp, 0123] Ges ej av institution
  • 2024-05-21: Tentamensdatum Tentamensdatum 2024-08-29 Eftermiddag tillagt av Erik Sterner
   [5,0 hp, 0123]
  • 2024-05-21: Plats Plats Johanneberg tillagt av Erik Sterner
   [5,0 hp, 0123]
  • 2023-09-25: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0123 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-09-25: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0123 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination