Kursplan för Hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2021-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development
 • KurskodFFR160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28116
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2021 fm J
 • 03 Jan 2022 fm J
 • 17 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Tidigare studier i miljövetenskap/ingenjörsvetenskap

Syfte

Kursen har som mål att förmedla ett systemperspektiv på dagens industri/tjänstesamhälle och utgående från detta ge studenterna en god förståelse för de begränsningar och möjligheter som följer av krav på att samhället förändras mot ökad hållbarhet. Studenterna skall efter kursen ha goda kunskaper om begreppet hållbar utveckling och olika perspektiv på detsamma, konsekvenser av människans resursanvändning, samt strategier för att förändra resursanvändningen mot mer hållbara former.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för innebörden av begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen, inbegripet inter-generationell rättvisa;
 • använda ett systemperspektiv för att beskriva hållbarhetsutmaningar och utvecklingsmöjligheter för grundläggande tekniska system som svar på hållbarhetskrav;
 • redogöra för viktiga begränsningar och möjligheter för användning av resurser och tekniker, utifrån ett hållbarhetsperspektiv;
 • redogöra för, på en grundläggande nivå, socialt och ekonomiskt relaterade intressekonflikter som kan hindra en hållbar utveckling;
 • redogöra för strategier, internationella avtal och viktiga styrmedel för en hållbar användning av resurser och ekosystemtjänster;
 • redogöra för relevanta analytiska begrepp, och ha förmågan att använda dessa för att analysera frågor som rör hållbar utveckling;
 • redogöra för grundläggande etisk teori och kunna tillämpa den för analys av argument och beslut kring hållbarhetsfrågor.

Innehåll

Kursen inleds med ett block föreläsningar som ger perspektiv på begreppet hållbar utveckling och på människans samspel med naturen i ett historiskt perspektiv. Miljöetik och inter-generationell rättvisa diskuteras. Efter detta följer föreläsningar om begreppet industriell ekologi, som ger ett systemperspektiv på människa-natur interaktioner och beskriver samhällets ämnesomsättning i ett hållbarhetsperspektiv. I ett andra block ingår föreläsningar om hållbar användning av mark och andra resurser vilka tar upp jord-och skogsbruk, och hållbara material- och energisystem. Andra föreläsningar inom detta block handlar om hållbar utveckling och teknisk förändring, samt klimatavtal och anslutna internationella processer. I ett tredje block av föreläsningar - arbete för hållbar utveckling - berättar gästföreläsare om sina egna erfarenheter av att arbeta för hållbar utveckling i olika funktioner i samhället. Tidigare teman inkluderar miljö-diplomati och klimatförhandlingar, förändringsarbete genom miljömärkning, hållbarhetscertifiering av skogsbruk, och Agenda 21-arbete i Göteborg.

Organisation

Föreläsningar och seminarier ingår i kursen. Seminarierna ger studenterna möjligheter att diskutera och lära sig mer om specifika ämnen som är relevanta för en hållbar utveckling. Seminarierna förbereds genom att studenterna löser uppgifter som distribueras av läraren under veckorna som föregår seminarierna.

Litteratur

“Hållbar utveckling: nyanser & tolkningar" av Fredrik Hedenus, Martin Persson & Frances Sprei (Studentlitteratur), samt kompletterande litteratur som finns tillgängliga via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Seminarierna är obligatoriska och eleverna måste lämna in rapporter kopplade till seminarie-förberedelserna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.