Kursplan för Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development - critical perspectives and possible solutions
 • KurskodFFR102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63121
 • Max antal deltagare180
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 em L
 • 07 Okt 2023 fm L
 • 21 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga (utöver grundläggande och särskild behörighet för antagning till aktuellt utbildningsprogram).

Syfte

Kursen syfte är att inspirera och stimulera studenten att reflektera över hur hen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, såväl i sin egen vardag som i sin framtida yrkesroll. För att göra det krävs en förståelse för begreppet "hållbar utveckling", hållbarhetsutmaningar kopplade till dagens samhälle, och strategier för att möta utmaningarna. Målsättningen med kursen är att skapa ett personligt engagemang kring hållbarhet och etik, samt att ge studenten kunskap och verktyg för att kunna tackla komplexa hållbarhetsproblem och etiska dilemman i sin framtida yrkesutövning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

• redogöra för innebörden i och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.

• översiktligt redogöra för människans inverkan och effekter på jordens klimat- och ekosystem samt ekonomiska och sociala effekter på global och lokal nivå.

• reflektera över begränsningar och möjligheter att utifrån en hållbarhetssynpunkt använda olika naturresurser och teknologier, inklusive olika nyckelteknologier för hållbara energisystem.

• redogöra för skillnaderna mellan olika etiska ramverk (konsekvens-, plikt- och dygdeetik), tillämpa dessa på etiska dilemman, samt reflektera över olika syn på yrkesetik och ingenjörens ansvar för hållbar utveckling.

• inhämta, bearbeta och kritiskt förhålla sig till för ämnet relevant information, samt därefter redovisa denna information både muntligt och skriftligt. 

Innehåll

Kursens innehåll är uppdelat i tre block. Nedan ges en kort specifikation av innehållet i respektive block:
1. Perspektiv på hållbar utveckling:
- historien bakom och betydelsen av begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.
- aktuella globala trender för viktiga indikatorer för ekologisk, social och ekonomisk utveckling.
- diskussion kring centrala begrepp som substituerbarhet, svag kontra stark hållbarhet, intra- och inter-generationell rättvisa och hur dessa relaterar till de etiska dimensionerna av hållbar utveckling.

2. Etik och ingenjörens ansvar:
- introduktion till grundläggande etiska ramverk (konsekvens-, plikt- och dygdeetik).
- grundläggande argumentationsanalys, vanliga fallgropar och metoder för att analysera etiska dilemman.
- diskussion kring ingenjörsetik, skillnaden mellan privat och professionell etik och ingenjörens ansvar.

3. Hållbarhetsutmaningar och lösningar; ingenjörens roll
- människans klimatpåverkan, konsekvenser för människor och ekosystem, klimatåtgärder
- andra hållbarhetsutmaningar och strategier för att möta dessa, företagens och ingenjörens roller
- projektarbete som knyter ihop kursens delar, där studenterna inhämtar information om en verklig produkt eller tjänst och intervjuar en yrkesverksam ingenjör om aspekter av etik och hållbar utveckling.

Organisation

Denna kurs syftar till att förmedla strukturerad kunskap inom ett relativt omfattande och komplext ämnesområde. Av det skälet utgör föreläsningar, men också läsning av litteratur, viktiga inslag i kursen för inlärningen. Lika viktigt som en ökad kunskap är dock förmågan att kritiskt reflektera den kunskap som inhämtats. Inte minst gäller detta i normativa (etiska och moraliska) frågor kring hållbar utveckling där inga enkla vetenskapliga svar finns. Stor vikt läggs därför i kursen på inlämningsuppgifter och fördjupningsövningar (båda obligatoriska) som syftar till att stimulera fördjupning, reflektion och diskussion av kursinnehållet.

Litteratur

'Hållbar utveckling: nyanser & tolkningar' av Fredrik Hedenus, Martin Persson & Frances Sprei (Studentlitteratur), samt kompletterande texter som finns tillgängliga via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras kontinuerligt genom inlämningsuppgifter, obligatoriska fördjupningstillfällen där inlämningsuppgifterna diskuteras, samt duggor. För att bli godkänd på hela kursen (7,5 p) krävs följande:
i) godkänt på inlämningsuppgift i block 1 och 2
ii) deltagande i fördjupningstillfälle i block 1 och 2
iii) godkänt på duggan i block 1 och 2
iv) Det tredje blocket examineras genom ett projektarbete som genomförs i grupp och redovisas genom en gruppinlämning, samt genom kamratgranskning av en annan grupps rapport.
Kursbetyg ges utifrån sammanlagt antal poäng på samtliga inlämningsuppgifter och duggor i skalan U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.