Kursplan för Strängteori

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnString theory
 • KurskodFFM485
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85118
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten förutsätts ha tagit kurser i kvantfysik, matematisk fysik, elektromagnetism och subatomär fysik på kandidatnivå. Ett absolut krav är även speciell relativitetsteori medan kurser i kvantmekanik och gravitationsteori på mastersnivå starkt rekommenderas men är inte strikt nödvändiga för att kunna följa kursen.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en  introduktion till strängteori och fundamentala frågor om naturen som bara kan besvaras med strängteori. Detta görs med ett minimum av avancerade matematiska metoder. Kursen syftar också till att ge en inblick i hur strängteori kan användas för studier av starkt kopplade system inom t.ex.
fasta tillståndets fysik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter att ha gått kursen i strängteori bör studenten ha fått en god förståelse för varför vanlig kvantfältteori inte går att applicera på allmän relativitetsteori och hur detta problem löses upp av strängteori. Studenten skall också ha erhållit en uppsättning matematiska metoder som gör det möjligt att att beräkna olika fysikaliska effekter i strängteori, och hur den gravitationella kraften samt standardmodellen kan extraheras ur strängteori och dess solitoniska lösningar, D-branen. Han/hon bör också kunna kvantisera strängen och beskriva dess fysik i termer av Virasoroalgebran. Ett speciellt  viktigt mål är att studenten ska kunna diskutera och värdera strängteorins goda såväl som dåliga egenskaper samt dess relation till vanliga modeller för fyrdimensionell fysik.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de problem som uppstår om man försöker förstå universum och dess fysik med vanlig kvantfälteori. Denna är mycket framgångsrik när den används inom elementarpartikelfysik (standardmodellen) men fungerar inte alls ihop med gravitation, ett problem som strängteori löser. Strängteori introduceras sedan med ett minimum av avancerad matematik. Några av dess egenskaper studeras, t.ex. fysik i högre dimensioner än fyra och D-bran, ett slags dynamiska flerdimensionella solitoner som kan användas till att generera standardmodellen från strängteori. Kompaktifiering från en högre dimension till fyra dimensioner  diskuteras också. Mer avancerade aspekter som konform fältteori, lågenergisupergravitation och  spridningsamplituder nämns men studeras inte i detalj.

Organisation

Föreläsningarna täcker allt viktigt kursmaterial medan tekniska färdigheter tränas genom att lösa ett antal hemproblem.

Litteratur

B. Zwiebach, 'A first course in string theory' (Cambridge university press, 2nd edit. 2009)

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemproblem och en obligatorisk muntlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-04-01: Block Block ändrat från D till B av anders hellman
   [Kurstillfälle 1]