Kursplan för Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental and resource analysis for a sustainable built environment
 • KurskodENM165
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2022 em J DIG
 • 25 Aug 2022 fm J DIG
0216 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt i följande kurser (eller i kurser med motsvarande lärandemål m a p i huvudsak hållbar utveckling) är förkunskapskrav:
Byggnaders funktioner och utformning (BOM205), Tätorters funktioner och utformning (BOM210), Byggnadsmaterial (BOM195).

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna i sin yrkesroll ska kunna utföra grundläggande hållbarhetsanalyser och fatta beslut som bidrar till en hållbar utveckling. Studenten ska ta till sig de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven på hållbar utveckling men också förstå nödvändigheten av att göra personliga ställningstaganden, såväl privat som yrkesmässigt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Förklara innebörden av hållbar utveckling och jämföra olika definitioner och tolkningar (Tema 1; se Organisation nedan)
2. Beskriva olika miljöetiska synsätt och förklara hur dessa kan leda till olika uppfattningar om hållbarhetsfrågor med särskild relevans för samhällsbyggnadssektorn  (Tema 1)
3. Beskriva den pågående utarmningen av olika slags naturresurser och andra ekosystemtjänster (Tema 2)
4. Analysera vår tids stora miljöproblem ned avseende på orsaker, effekter och möjliga tekniska lösningar med särskild relevans för samhällsbyggnadssektorn (Tema 2)
5. Analysera miljöpåverkan från produkter genom att tillämpa ett livscykelperspektiv (Tema 2)
6. Förklara hur samhällets miljöpåverkan kan minska genom omställning till hållbara tekniska system så som tex energisystem och VA-system, och en cirkulär ekonomi (Tema 2)
7. Beskriva individens, företagens och politikens olika drivkrafter och verktyg i omställningen mot hållbar utveckling (Tema 3)
8. Förklara hur ömsesidiga beroenden mellan olika delar av samhället påverkar omställningen mot hållbar utveckling (Tema 3)
9. Tillämpa kunskaper om hållbar utveckling på frågeställningar med särskild relevans för samhällsbyggnadssektorn (Tema 4)
10. Redogöra och argumentera för den egna uppfattningen om hållbar utveckling (Tema 1-4)

Innehåll

I den här kursen belyses hållbarhetsområdet utifrån några olika infallsvinklar, mestadels ur ett rent naturvetenskapligt/tekniskt perspektiv, dvs med något större fokus på miljö än övriga dimensioner av hållbar utveckling, men också ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi vill under kursen visa på de viktigaste aspekterna av hur mänskliga aktiviteter påverkar omgivningen och särskilt tydliggöra den potential att påverka utvecklingen som en samhällsbyggare från Chalmers har.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring 4 teman: 1. Hållbarhetsmål och miljöetik, 2. Miljöproblem och deras lösningar, 3. Omställning mot hållbar utveckling, och 4. Hållbar utveckling och samhällsbyggnadsteknik. Kursen består vidare av två huvuddelar. I den ena delen, som motsvarar 4 hp, sker undervisningen genom föreläsningar med efterföljande bonuspoänggrundande fördjupningsövningar i mindre grupper. Denna del av kursen berör kursens samtliga teman och examineras med en salstentamen och betygsätts (U, 3, 4, 5). Den andra delen, motsvarande 2 hp, är en fördjupning av tema 4 och består av en individuell skrivuppgift där så långt i programmet inhämtade kunskaper och färdigheter i hållbar utveckling tillämpas på ett konkret fall. Denna skrivuppgift kamratgranskas samt presenteras och diskuteras i en mindre grupp. Uppgiften poängsätts och bedöms U/G.
Kursen ges av avdelningen Miljösystemanalys med stöd av Vetenskapens kommunikation och lärande. 

Litteratur

Gröndahl och Svanström 2010. Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer. Stockholm: Liber AB

Examination inklusive obligatoriska moment

Salstentamen och individuell skrivuppgift.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av moty
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av moty
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination