Kursplan för Spelteori och rationalitet

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGame theory and rationality
 • KurskodENM140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11119
 • Max antal deltagare25
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen inom ett naturvetenskapligt eller ingenjörsvetenskapligt ämne alternativt inom ekonomi samt viss erfarenhet av programmering/modellering.

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till spelteori och evolutionära modeller inom detta område, för att inspirera och stimulera studenterna så att de kan identifiera samt utforska spelteoretiska dilemman/situationer under sin studietid såväl som sina framtida yrkesliv. Detta sker genom att studera grundläggande spelteoretiska begrepp inklusive rationalitetsbegreppet. Utöver detta utmanas studenterna, som typiskt är i slutskedet av sina studier, att både i grupp och självständigt skaffa sig kunskap om tillämpningar av spelteorin. Vi fokuserar på effekterna av individuell rationalitet på kollektiva utfall samt det resulterande beteendet för aktörer med olika strategier i en stor population. Vi går igenom teori om generella principer för rationellt agerande. Vi undersöker kända begränsningar om hur väl detta beskriver mänskligt beteende i verkligheten. Sekundära syften inkluderar att få praktisk erfarenhet av att modellera i ett spelteoretiskt sammanhang samt övning i att läsa och presentera vetenskapliga artiklar. Kursen erbjuder studenter en möjlighet till fördjupad förståelse för det egna ämnet genom projektstudier av tillämpningar som ligger inom deras intresseområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avklarad kurs ska studenten kunna: - formulera ett spel givet en specifik strategisk interaktion av intresse inom det egna studieområdet - sammanfatta och presentera spelteoretisk litteratur motsvarande den som delas ut på kursen - definiera och tillämpa modeller av beslutsfattande aktörer med handlingar, interaktioner och strategier - konstruera, implementera och simulera ett antal egna strategier som kommer att tävla i en datorbaserad turnering - beskriva och förklara två grundläggande teorier om rationalitet samt deras kända begränsningar - använda olika tekniker för att hitta Nash-jämvikter i spel - skilja på samt tillämpa spel på utökad form samt normalform (strategisk form) - jämföra och reflektera över förväntat utfall från "backward induction"-principen i verkliga situationer samt vilka begräsningar detta belyser för användning av spelteori och rationalitetsbegreppet - eliminera strategier från ett spel baserat på domineringsargument - identifiera, analysera och argumentera kring existensen av sociala dilemman, så som allmänningens dilemma och "public goods"-situationer av olika karaktär - definiera och tillämpa konceptet Pareto-optimalitet - definiera och lösa ut jämvikter med blandade strategier - skilja mellan jämvikter i spelteori och stabila strategier i evolutionär spelteori

Innehåll


Bakgrund:
Spelteori är det vetenskapliga studiet av strategisk interaktion mellan rationella aktörer, vilket innefattar analys av fenomen så som samarbete och konflikt i en rad biologiska, ekonomiska och sociala system. Spelteori och dess utökningar tillämpas ofta för att förstå situationer så som klimatförhandlingar, hur växter sprider sina rötter och frön under konkurrens, till krigföring och auktioner.
Innehåll:
Kursens innehåll kommer påverkas av de studenter som deltar (andra ämnen än dessa kan läggas till i följande lista). I innehållet från tidigare upplagor av kursen återfinns bland annat: grundläggande spelteoretiska koncept, teori och principer för rationellt beslutsfattande, "backward induction" och dess paradox, analys av upprepade interaktioner, allmänningens dilemma, evolutionär spelteori, "public goods"-spel, agent-baserade modeller i ekonomi, beteendeekonomi och miljöaspekter, teori om förhandlingar samt dynamiska spel.

Organisation

- En föreläsningsserie i spelteorins grunder. - En dugga mitt i kursen på spelteorins grunder. - 2-5 gästföreläsningar. - Två inlämningsuppgifter, inklusive en datorbaseradturnering mellan studenternas egna strategier. - En serie studentledda seminarier. Grupper med två-fyra studenter förbereder och håller i en diskussion om något ämne baserat på två eller fler vetenskapliga artiklar. Alla studenter ska läsa artiklarna inför seminariet. - Ett projekt (80-100 timmar per student) som utförs i grupp. Presenteras muntligt och i en skriftlig rapport.

Litteratur

I första hand används Kevin Leyton-Brown och Yoav Shoham, Essentials of Game Theory: A Concise, Multidisciplinary Introduction (2008). Boken finns att ladda hem gratis genom Chalmers bibliotek. Utvalda kapitel och exempel ur Herbert Gintis, Game Theory Evolving: A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic Interaction (Second Edition, 2009). Boken finns som e-bok genom Chalmers bibliotek. Litteratur till de studentledda seminarierna kommer under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment


Obligatoriska moment: ◦ två mindre inlämningsuppgifter ◦ närvaro på ca två tredjedelar av de studentledda seminarierna, gästföreläsningarna och projektpresentationerna ◦ dugga ◦ bidra till ett studentlett seminarium ◦ muntlig presentation av projekt ◦ projektrapport
Betyget sätts baserat på: ◦ duggan (max 18 poäng, minst 6 poäng för godkänt) ◦ det studentledda seminariet (0-8 poäng) ◦ projektrapporten (0-24 poäng)