Kursplan för Hantering av intressenter för hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManaging stakeholders for sustainable development
 • KurskodENM130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap och miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för hur man bygger konstruktiva relationer med olika intressenter i praktiken. Studenterna får med sig praktiska färdigheter och teoretisk kunskap i såväl hantering av behov och intressen hos olika intressenter, som i hur man integrerar och tar till vara en mångfald av intressenters olika form av expertis i hållbarhetsprojekt i olika sorters organisationer. Intressenter inkluderar lokala och nationella myndigheter, mellanstatliga organisationer, industri, universitet, forskningsinstitut, försäkringsbolag, NGOs och vanliga medborgare. Det centrala i kursen är de tvärdisciplinära kunskaper och färdigheter som behövs för att leda hållbarhetsprojekt och interagera med en mångfald av intressenter i dessa sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Formulera ett hållbarhetsproblem genom att identifiera och förstå hur mångfalden av perspektiv är sammanlänkade i en hållbarhetsfråga. 
 • Identifiera hållbarhetsfrågans intressenter som är relvanta i en deltagarbaserad process. 
 • Förklara hur roller, makt och kunskap påverkar intressentens relationer i deltagarprocessen och som kan bidra till förändring i hållbarhetsfrågan. 
 • Designa och genomföra en intressentinteraktion som hanterar kriterierna för en deltagarbaserad process, intressenterans förändringsbenägenhetsom kommer ur en intressent dialog. 
 • Analysers och förklara intervensionen genom att utvärdera och reflektera hur intressent dialogen bidrar till en hållbar systemförändring.

Innehåll

 • Wicked problems
 • problem formulering
 • Intressent teori
 • workshops med verktyg för deltagarbaserade aktiviteter
 • Intressent interaktion och dialogue

Organisation

Introducerande dialogföreläsningar, individuella- och gruppuppgifter, workshops, quizzar, gästseminarier, akademisk litteratur, project, grupparbete, inrtessentinteraktion, kamratgranskning, presentations. 

Litteratur

Tillkännages två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kontinuerlig examination som baseras på kursens lärandemål, bedömning av kamratgranskade individuella uppgifter och rapporter, quizzar, deltagande i workshops och presentationer. Ett godkänt kursarbetet kan bidra med 78 p där godkänt betyg G är 60p och betyg VG är 72p. För betyg MVG krävs en extra skrivuppgift.  

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.