Kursplan för Hälsoekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHealth economics
 • KurskodEEN235
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMED
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • InstitutionMEDICIN (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 41114
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration 4 hp
Betygsskala: UG
4 hp
  0223 Muntlig tentamen 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0323 Tentamen 2 hp
   Betygsskala: TH
   2 hp
   • 28 Okt 2023 fm J
   • 05 Jan 2024 em J
   • 28 Aug 2024 em J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Motsvarande krav på förkunskaper som för mastersprogrammet i Medicinteknik.

   Syfte

   Syftet med denna kurs är att förmedla till studenterna en grundläggande förståelse om den roll ekonomiska aspekter spelar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Baserat på de kunskaper och färdigheter studenterna erhåller inom kursen kommer de att kunna diskutera hur hälso- och sjukvården i olika situationer kan förbättras inom ramen för begränsade resurser och kunna genomföra utvärderingar av hälsoinsatser ur olika perspektiv.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1) Att förstå mikroekonomiska teorier och dess tillämpningar för hälsa och hälso- och sjukvård
   2) Att beskriva begrepp och studieupplägg av ekonomiska utvärderingar av hälsoinsatser
   3) Att diskutera hur hälsoekonomiska utvärderingar kan användas som beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården och av företag verksamma inom sektorn
   4) Att diskutera begrepp och mått på jämlikhet I hälsa och i hälso- och sjukvårdsutnyttjande
   5) Att självständigt genomföra grundläggande beräkningar av de viktigaste komponenterna i hälsoekonomiska utvärderingar och av olika mått på jämlikhet

   Innehåll

   Kursen fokuserar på två områden; först mikroekonomisk teori och hur denna kan användas för analyser av hälso- och sjukvårdssystemet och därefter ekonomisk utvärdering av hälsoinsatser. Inom det första området kommer begrepp som efterfrågan, tillgång, marknadsjämvikt samt ekonomisk effektivitet i allmänhet och inom hälso- och sjukvårdssektorn att belysas. I det andra området behandlas mått på hälsa, kostnader för hälsoinsatser, studieupplägg och metoder för hälsoekonomiska analyser samt beslutsregler och rapportering av kostnadseffektivitetsanalyser. Dessutom studeras exempel på tillämpningar i praktiken (inom hälso- och sjukvården) av hälsoekonomiska utvärderingar och analyser av jämlikhet i hälsa och i hälso- och sjukvårdsutnyttjande genom kursens seminarier och laborationer.

   Organisation

   Föreläsningar om teorier och metoder samt tillämpningar av ekonomiska analyser inom hälso- och sjukvården ges med studentaktiverande diskussioner baserat på powerpoint-presentationer. Laborationer med data-analyser genomförs för att ge förståelse av metoder inom hälsoekonomiska utvärderingar och analyser av jämlikhet i hälsa och i hälso- och sjukvårdsutnyttjande. Ett seminarie genomförs för granskning av metodologisk kvalitet i vetenskapliga artiklar med hälsoekonomiska utvärderingar. Självinstruerande numeriska övningar ges via Studentportalen.

   Litteratur

   Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2009 (or any later edition): 8th Edition, The Pearson Series in Economics.

   Wagstaff A. The demand for health: theory and applications Journal of Epidemiology and Community Health, 1986, 40, 1-11.

   Economic Evaluation in Clinical Trials by Glick A, Doshi JA, Sonnad SS, Polsky D. Oxford University Press; 2014 (ISBN 9780199685028).

   Kompletterande studiematerial, t ex vetenskapliga artiklar, publiceras på Studentportalen.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Studenterna ska slutföra alla tre modulerna för att godkännas på kursen.

   Modul 1: Laborationer 4 hp
   Modul 2: Muntlig tentamen 1,5 hp
   Modul 3: Tentamen 2 hp


   I modul 1: För att få betyget godkänt ska studenterna framgångsrikt genomföra alla beräkningar I de självinstruerande övningarna på Studentportalen från en ekonomisk utvärdering. Endast betygen godkänt eller underkänt ges.

   I modul 2: För att få betyget godkänt ska studenterna delta aktivt i seminarie med granskning av vetenskaplig artikel med publicerad hälsoekonomisk utvärdering. Endast betygen godkänt eller underkänt ges.

   I modul 3: I den skriftliga tentamen måste studenterna få minst 50% av de möjliga poängen för att få betyget godkänt (3), minst 70% av de möjliga poängen för betyget Väl godkänt (4), och minst 80% av de möjliga poängen för betyget Mycket väl godkänt (5).

   Betyget på hela kursen bestäms därmed av betyget från tentamen i modul 3, men för att erhålla det betyget på hela kursen krävs även godkänt betyg från modul 1 och modul 2.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-05-04: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPBME åk 2 av UOL
    • 2023-03-17: Block Block D tillagt av Jahangir Khan
     [Kurstillfälle 1]
    • 2023-03-13: Examinator Examinator Jahangir Khan (khanja) tillagt av Utbildningsområdesledare
     [Kurstillfälle 1]