Kursplan för Elektromagnetisk miljö, hälsa och kompatibilitet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectromagnetic environment, health and compatibility
 • KurskodEEN230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0223 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 28 Maj 2024 em J
  • 22 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Linjär algebra, Envariabelanalys, Flervariabelanalys, Linjära system och transformer, Elektriska kretsar.

  Syfte

  En storskalig elektrifiering av energisystem, transportsektor och samhället i allmänhet är av avgörande betydelse för miljön och en hållbar utveckling. Parallellt med denna utveckling pågår en genomgripande digitalisering inom många områden av samhället där speciellt hälso- och sjukvård omfattar många extra störningskänsliga och säkerhetskritiska tillämpningar. Den nya elektrotekniska utrustningen som krävs för en framgångsrik och genomgripande elektrifiering påverkar naturligtvis miljön i vid bemärkelse och speciellt så medför den betydande och ofta försummade förändringar av den elektromagnetiska miljön, där begrepp som tex elektromagnetisk smog används. För att kunna bidra till en hållbar utveckling måste därför elektroteknisk utrustning uppfylla lagar och bestämmelser med avseende på tex emissioner och immunitet. Kursens syfte är ge studenterna en grundläggande förståelse av den elektromagnetiska miljön och dess huvudsakliga beståndsdelar samt hur dessa påverkar varandra, där den medicinska inverkan på människors hälsa också beaktas. Kursen syftar också till att ge en orientering kring de lagar och bestämmelser som måste vara uppfyllda, bland annat för en godkänd arbetsmiljö och motsvarande miljökrav som gäller för allmänheten. Slutligen syftar kursen till att ge deltagarna kunskap om verktyg inom grundläggande analys och design av elektroteknisk utrustning för att möjliggöra en hållbar utveckling. Dessa verktyg består av enklare analytiska metoder i kombination med kommersiell mjukvara och etablerade mätmetoder, där verktygen sammantaget ger insikter i teknikens möjligheter och begränsningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Definiera miljö och hållbar utveckling samt att konkretisera dess innebörd med särskilt fokus på elektroteknisk utrustning och elektromagnetiska fält.
  - Beskriva det elektromagnetiska spektrumet samt kategorisera elektromagnetiska problem som statiska, kvasi-statiska och dynamiska.
  - Ge exempel på viktiga källor, offer och kopplingsvägar för elektromagnetiska störningar.
  - Redogöra för biologiska effekter och risker pga elektromagnetiska fält och strålning.
  - Redogöra för lagar och bestämmelser samt att använda dessa i anslutning till analys och design av elektrotekniska system, där arbetsmiljön är ett viktigt område.
  - Analysera och designa system mha dess elektromagnetiska topologi så att dessa uppfyller olika systemkrav givet lagar och bestämmelser.
  - Göra grundläggande metodval kring analys av elektroteknisk utrustning baserat på enklare analytiska resultat och kommersiell mjukvara.
  - Göra grundläggande val kring mätmetoder för att testa elektroteknisk utrustning.

  Innehåll

  Kursen består av fyra delar

  - Definition av miljö och hållbar utveckling med konkretisering av dess innebörd med särskilt fokus på elektroteknisk utrustning och elektromagnetiska fält. Den elektromagnetiska miljön beskrivs med olika perspektiv så som det elektromagnetiska spektrumet, kategorisering av den elektrotekniska utrustningen/systemet samt källor, offer och kopplingsvägar för elektromagnetiska störningar.
  - Biologiska effekter på människor givet lågfrekventa magnetfält, högfrekventa elektromagnetiska fält och joniserande strålning.
  - Lagar och bestämmelser i olika kontext: internationellt, EU, nationellt och lokalt.
  - Analys, design och testning av elektroteknisk utrustning med fokus på den elektromagnetiska miljön. Metoderna är baserade på både teori och experiment. Begrepp som elektromagnetisk topologi och zoner är centrala i arbetet.

  Kursen innehåller också demonstrationer av datorprogram och experiment samt möjlighet att delta vid ett studiebesök på lokala sjukhus, institut eller företag.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, räkneövningar, projekt och frivilliga inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  TBD

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen och projektrapport.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-11-23: Block Block ändrat från B till B+ av Thomas Rylander
    [Kurstillfälle 1]
   • 2023-11-23: Block Block ändrat från C till B av Thomas Rylander
    [Kurstillfälle 1]
   • 2023-11-02: Block Block C tillagt av Schemagruppen
    [Kurstillfälle 1]