Kursplan för Tillämpad digital hälsa

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied digital health
 • KurskodEEN210
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMED
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 41117
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0223 Muntlig tentamen 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kurserna EEN070 - Medicinteknik, en introduktion, TDA357 - Databaser, eller motsvarande kunskaper, rekommenderas. Grundläggande kunskaper i programmering.

   Syfte

   Det övergripande syftet med kursen är att erbjuda vårdgivare och sjukvårdsrelaterat näringsliv individer med kompetens och förutsättningar att utforma och implementera digitala hälsolösningar, inom såväl som utanför sjukhusmiljö. Ett specifikt syfte är att träna upp förmågan att utforma ett effektivt system baserat på internationella standarder för utbyte av sjukvårdsdata för en specifik utmaning inom hälsa, som uppfyller kraven från patienter, vårdgivare och myndigheter.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. Beskriva state-of-the-art, möjligheter och utmaningar för digitala hälsosystem, och deras inverkan på samhället som helhet.
   2. Tillämpa konceptet datafusion för ökad effektivitet av datoriserade kliniska beslutsstödssystem (Computerized Clinical Decision Support Systems, CCDSS)
   3. Beskriva vikten av etiska överväganden, lagstiftning och patientintegritet vid design och implementering av digitala hälsolösningar.
   4. Implementera några befintliga internationella standarder för digital hälsa i en CCDSS-lösning, och förklara behoven av standardisering och gränssnitt mellan olika system.
   5. Designa en CCDSS för en relevant utmaning inom hälsa och identifiera procedurerna och utmaningarna för att implementera ett sådant system i en hälsovårdsmiljö. CCDSS ska demonstreras och beskrivas i en teknisk rapport.

   Innehåll

   Kursen innehåller en föreläsningsserie med inbjudna expertföreläsare från näringsliv, akademi och andra intressenter kopplade till hälso- och sjukvård, samt ett projektarbete, som tillsammans täcker följande ämnen:
   • State-of-the-art teknologier för digital hälsa, exempel på kommersiellt tillgängliga produkter och en utblick mot framväxande teknologier
   • Interoperabilitet och standarder för utbyte, analys och tolkning av hälso- och sjukvårdsdata, en översikt över utbredda och rekommenderade teknologier
   • Design av CCDSS-verktyg
   • Sjukvårdsorganisation, lagstiftning, kliniska, patient- och etiska perspektiv
   • Datafusion - hur data av olika typer och sensorer kan kombineras för att designa mer effektiva tjänster

   Organisation

   Ansvarig institution är Institutionen för Elektroteknik. Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner / demonstrationer / laborationer / seminarier i mindre grupper. Ett projektarbete genomförs för att designa en CCDSS. Mer detaljerad information kommer att ges på kursens hemsida innan kursstart.

   Litteratur

   Föreläsningsanteckningar, utdelat material och rekommenderade artiklar, rapporter och andra källor.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examination av föreläsningsserien sker genom muntlig tentamen. Projektarbetet bedöms utifrån demonstrationen av CCDSS och den skriftliga tekniska rapporten. För att bli godkänd på kursen krävs godkänd muntlig tentamen och godkänt grupparbete.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-12-05: Block Block C tillagt av Examinator
     [Kurstillfälle 1]