Kursplan för Maskinorienterad programmering

Kursplan fastställd 2022-02-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine oriented programming
 • KurskodEDA488
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47122
 • Max antal deltagare128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0220 Tentamen 3,5 hp
  Betygsskala: TH
  3,5 hp
  • 31 Maj 2024 fm J
  • 11 Mar 2024 em J
  • 23 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  En kurs i grundläggande imperativ programmering och en kurs i grundläggande datorteknik.

  Syfte

  Kursens syfte är att vara en introduktion till konstruktion av små inbyggda system och att ge en förståelse för hur imperativa styrstrukturer översätts till assembler samt för de svårigheter som uppstår vid programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Kunskap och förståelse:

  • beskriva uppbyggnaden av en enchipsdator
  • beskriva funktion och typisk användning av räknarkretsar, kretsar för parallell och seriell in- och utmatning
  • beskriva och ge exempel på undantag och undantagshantering
  • beskriva hur översättning av C-program till maskinprogram (kompilering, assemblering och länkning) utförs i den använda programutvecklingsmiljön
  • beskriva och förklara datatyper och lagringsklasser i programspråket C samt redogöra för motsvarande konstruktioner i assemblerspråk.

  Färdigheter och förmåga:
  • utnyttja den i kursen använda programutvecklingsmiljön för implementering och test av programkod i C och assemblerspråk
  • skriva enkla maskinorienterade C-program med användande av programspråkets datatyper och styrstrukturer
  • skapa och använda datatyper och lagringsklasser i programspråket C
  • speciellt använda "pekare" för maskinorienterad programmering i C
  • konstruera och använda sammansatta datatyper speciellt för maskinorienterad programmering
  • översätta uttryck och styrstrukturer givna i programspråket C till instruktionssekvenser i assemblerspråk.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • analysera funktioner, skrivna i programspråket C och översätta dessa till assemblerkod
  • konstruera programvara, i C och assemblerspråk, med olika former av in- och utmatning
  • konstruera programvara, i C och assemblerspråk, för system innefattande olika typer av undantag (interna undantag, avbrott, återstart)

  Innehåll

  Programutveckling i C och assemblerspråk, test och felsökning. Strukturerad assemblerprogrammering, grunder för kodgenerering.Första nivåns systemprogrammering, dvs. hur datorn programmeras för start från spänningstillslag och hantering av olika typer av undantag så som interna fel, händelser och avbrott. Programmering av kretsar för parallell in- och utmatning, tidshantering och programmering av räknarkretsar. Grunderna för datorkommunikation och programmering av kretsar för seriekommunikation.

  Organisation

  Schemalagd undervisning består av föreläsningar, demonstrationer och handledda simulerings- och kodningsövningar. Dessutom utförs handledda obligatoriska laborationer. Under kursen konstruerar eleven större och större programblock i assembler och C. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Eleven konstruerar sina programoch testar dessa med hjälp av simulatorer under simuleringsövningar och självstudier. Inför laborationer anpassar eleven sina program så att funktionen dessutom kan verifieras i hårdvara.

  Litteratur

  Se kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U,3,4 eller 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.