Kursplan för Digital konstruktion, projektkurs

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital project laboratory
 • KurskodEDA234
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50123
 • Max antal deltagare34
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser inom områdena digital- och datorteknik, elektronik samt programmering. Eftersom hårdvarubeskrivande språk är centrala för kursen, rekommenderar vi en av följande kurser som förkunskap: EDA322 Digital konstruktion, SSY011 Elektroniksystem eller DAT094 Konstruktion av digitala elektroniksystem.

Syfte

Detta är en projektorienterad kurs där grupper av studenter, utifrån en given specifikation av ett relativt komplext digitalt system, utvecklar en hårdvaruarkitektur som implementeras, testas och utvärderas. Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter i hur man använder programmerbara digitala integrerade kretsar (FPGA och CPLD) och hur man omsätter en specifikation till en fungerande prototyp av ett mindre elektroniksystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva principerna för en strukturerad och hierarkisk beskrivning av mindre digitala system [P, R].
 • beskriva funktionen hos programmerbara logikkretsar och hur de bäst utnyttjas [L, R, P].
 • hantera datorverktyg för elektronik-konstruktion (EDA) för att utveckla och verifiera konstruktioner med programmerbara logikkretsar [L, R, P].
 • söka efter information i dokumentation / datablad av kommersiella elektroniska komponenter [R, B, V]
 • implementera ett prototypsystem med beaktande av aspekter såsom klockning, synkronisering och styrning (tillståndsmaskin) [R, P].
 • fastställa kraven på strömförsörjning av digitala kretsar i miljöer med flera spänningar [R, P].
 • utveckla ett digitalt prototypsystem, från specifikation, via genomförande och verifiering, till testning och utvärdering [V, R, P].

Innehåll

Konstruktionsarbete i samband med konstruktion av ett digitalt system i vilket en mikroprocessor kan ingå.

Följande kunskaper förvärvar studenterna:

 • Konstruktion - med begränsade resurser 
 • Felsökning med logikanalysator 
 • Timing 
 • Använda FPGA/CPLD- kretsar 
 • Läsa teknisk dokumentation 
 • Rapportskrivning med fokus på teknisk dokumentation

Organisation

Kursen inleds med en kort föreläsningsserie och några laborationer som gör att studenterna bekantar sig med CAD/EDA-verktygen. Därefter utför studenterna själva sitt konstruktionsarbete under överinseende av handledaren. Projektarbetet utförs i grupper om tre till fyra teknologer. Varje grupp väljer en uppgift efter eget förslag eller ur en projektkatalog. Komponenter, instrument och övrig utrustning hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler under en tidrymd av sex veckor. Konstruktionsarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Studenterna har ett möte i veckan med handledare eller examinator som är obligatoriskt. Kursen avslutas med ett seminarium med obligatorisk närvaro, där projekten redovisas.

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker fortlöpande under kursen med laborationer [L], veckomöten [V], granskning av loggböcker [O], bedömning av slutprodukt [P] och rapport [R] samt den muntlig framställning [M]. Betyget sätts utifrån vilket projekt gruppen har valt vilket ger ett bas betyg, detta justeras efter hur väl projektet har genomförts. Det individuella betyget sätts utgående från studentens prestation i gruppen, den muntliga framställningen, inlägg i loggbok samt individuell bidrags rapport. Alla delmoment ovan måste vara godkända för slutbetyg på kursen. Utförligt underlag finns i kurs-PM.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.