Kursplan för Människa - dator interaktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-10-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman - computer interaction
 • KurskodDAT610
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52152
 • Max antal deltagare120 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2024 em J DIG
 • 07 Jun 2024 fm J DIG
 • 28 Aug 2024 fm J DIG
0223 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Pawe¿ W. Wo¿niak
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskapskravet för kursen är att ha avklarat en programmeringskurs, 7,5hp.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande kunskap i metoder för design och evaluering av gränssnitt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Beskriva faser i designprocessen
 • Beskriva metoder för utveckling och evaluation av människa-datorinteraktion
 • Beskriva likheter och skillnader i design för olika användargrupper
 • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen
 • Förstå MDIs roll i mjukvaruutveckling processen och inom data- och informationsteknik
Färdigheter och förmåga
 • Designa gränssnitt för vissa användargrupper
 • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
 • Undersöka och beskriva användarnas behov och krav
 • Inkludera etiska frågor i designprocessen och anpassa processen för etiska behöv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Analysera design utifrån användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov

Innehåll

Människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction, HCI) är ett ämnesområde som handlar om design, utvärdering och implementering av interaktiva system och studera fenomen kring dessa. Målet i kursen är att skapa erfarenhet kring de viktigaste faserna i användarcentrerad design: förstå sammanhang för att analysera användning, skapa krav, generera flera designlösningar och utvärdera prototyper med användare. Kursen består av både teoretiska och praktiska delar, och studenterna lär sig om de olika stegen i designprocessen och relevanta metoder för att designa för användare. Övergripande kommer kursen att täcka ett brett område kring utformning av interaktiva system, som inkluderar olika typer av gränssnitt och interaktionsmodalitet. Kursen förbereder studenterna för att samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med specialister inom design och kognitionsvetenskap.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar, ett projekt och en salstenta.
Övningarna och projektet genomförs i grupper.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler, nämligen: - Individuell salstentamen, 4,5 hp (U, 3,4,5) - Projekt, 3 hp (Godkänt, Underkänt) För att bli godkänd på kursen krävs att båda modulerna är godkända. Betyget för hela kursen avgörs av tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-10-24: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0123 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination