Kursplan för Empiriska metoder för användarupplevelser

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmpirical methods for user experience
 • KurskodDAT580
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23131
 • Max antal deltagare80 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
0223 Hemtentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Pawe¿ W. Wo¿niak
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen, 180 hp och kursen DAT420 DAT420 - Människa - dator interaktion, 7,5 hp och TDA498 Interaction design methodology, 7,5 eller motsvarande

Syfte

Kursen omfattar grundläggande och avancerade studiedesigner för kravinsamling och utvärdering. Kursen innehåller kvalitativ datainsamling och analys, förståelse och design av experiment, kvantitativ databearbetning och tolkning. Studenterna utvecklar förmågan att snabbt integrera effektiv utvärdering i interaktionsdesignprocessen.
Studenter introduceras till verktyg för kvalitativ och kvantitativ dataanalys. Dessa verktyg tillämpas senare på specifika designfall. Att tolka resultaten, med hjälp av verkliga designfall, är en nyckelaktivitet. Studenterna lär sig hur man utformar en effektiv utvärderingsstrategi för ett interaktivt system och att effektiv välja metoder för designfall. Kursen diskuterar aktivt hur man genomför studier etiskt och integrerar utvärdering i interaktionsdesignprocessen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • beskriva elegenskaper av korrekt utformade kvalitativa, kvantitativa och mixed method-studier.
 • förklara skillnaderna mellan olika utvärderingsstrategier och förutsäga deras inverkan på interaktionsdesignprocessen.
Färdigheter och förmåga
 • beskriva elegenskaper av korrekt utformade kvalitativa, kvantitativa och mixed method-studier.
 • förklara skillnaderna mellan olika utvärderingsstrategier och förutsäga deras inverkan på interaktionsdesignprocessen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • välj designalternativ baserat på tolkning av studieresultat
 • bedöma design av interaktiva artefakter baserat på studieresultat
 • förklara fördelarna och begränsningarna med olika utvärderingsstrategier i en interaktionsdesignprocess
 • designa effektiva formativa och summativa utvärderingsstudier
 • formulera etiska krav för empiriska studier.

Innehåll

Kursen är en praktikinriktad lärandeupplevelse där studenter tillämpar empiriska metoder för att effektivt designa och utvärdera interaktiva system. Kursen innehåller praktiska och teoretiska verktyg att utvärdera interaktiva artefakter genom att utföra användarforskning, samla in data, analysera studier och tolka resultat. Kursen gör studenterna bekanta med både metoder som är allmänt implementerade i praktik och verktyg för akademisk forskning.

Kursen förbereder studenterna för yrkes- och forskningsuppgifter relaterade till utvärdering inom interaktionsdesignprofessionen. Genom att vara förtrogen med en portfölj av metoder kommer studenterna att vara bekväma med att planera sina utvärderingsstudier och tolka studieresultat. Kunskaper om att genomföra studier kommer att göra det möjligt för studenter att bedöma kvaliteten på studier. Studenterna kommer att få befogenhet att fatta bättre designbeslut baserat på studieresultat.

Organisation

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska delar, samt arbete i grupp och individuellt arbete. Föreläsningar, litteratur och seminarier ger en teoretisk grund. Fokus ligger också på utbyte av tankar, feedback, design och idéer. Därför kräver kursen aktivt deltagande. Studenterna kommer att spendera en betydande del av sin studietid på att läsa litteratur och arbeta i grupper. Kursen består av icke-obligatoriska föreläsningar och designworkshops, obligatoriska seminarier och uppgifter, gruppprojekt och individuell hemtentamen. Det rekommenderas starkt att studenterna deltar i alla föreläsningar eftersom föreläsningar kan ge underlag för seminariediskussioner och hemprov kommer att beakta innehållet i föreläsningar, seminarier och projekt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler:
 • Hemtentamen (3 hp, U, 3,4,5).
 • Projekt (4,5 hp, U, 3,4,5).
Kursbetyget är ett viktat medelvärde av modulbetyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-18: Block Block B tillagt av Lisbet Björklund
   [Kurstillfälle 1]