Kursplan för Människa-robot interaktionsdesign

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman-robot interaction design
 • KurskodDAT545
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23119
 • Max antal deltagare30 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare4
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
  0222 Inlämningsuppgift 3,5 hp
  Betygsskala: UG
  3,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   För att vara behörig till kursen krävs en kandidatexamen på 180 poäng. Utöver detta
   krävs en kurs i människa-dator interaktion på 7,5 Hp.

   Syfte

   Denna kurs kommer att ge en förståelse för forskningsfältet Human-Robot Interaction (HRI), HRI-design, dess tillämpningsområden och hur HRI kan påverka samhället.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

   Kunskap och förståelse
   • definiera vad som är en robot och dess interaktionssätt.
   • beskriva stadier av design processen för människa-robot interaktion.
   • beskriva metoder för att designa interaktioner mellan människa och robot.
   • beskriva utvärderingsmetoder som används i interaktion mellan människa och robot.
   • beskriva principer för experience design som kan integreras i människarobotinteraktion.
   • beskriva etiska överväganden vid design av robotinteraktioner i vårt samhälle.
   Färdigheter och förmåga
   • identifiera och sammanställa användarkrav för att designa en människa-robot interaktion.
   • identifiera lämpliga modaliteter för interaktion mellan människa och robot för användningskontexten.
   • designa robotinteraktioner med principer för användarupplevelse i åtanke.
   • konstruera en robotisk low-fidelity-prototyp med ett människocentrerat tillvägagångssätt.
   • utföra utvärderingar av användning för att informera designprocessen och göra kritiska överväganden.
   Värderingsförmåga och förhållningssätt
   • besluta om interaktionsdesign mellan människa och robot baserat på användarnas behov.
   • göra välgrundade utvärderingar och analyser av interaktionsdesign mellan människa och robot.
   • härleda kritiska och etiska implikationer kring hur människa och robot interaktion kan påverka vårt samhälle.

   Innehåll

   Utveckling och forskning om robotar gäller allt från robotar för hemmiljö, autonoma
   robotar, virtuella agenter och industrirobotar. Human-Robot Interaction (HRI) är en
   disciplin som handlar om hur vi designar, utvecklar och utvärderar robotagenter med
   användaren i slingan. Denna kurs ger en introduktion till HRI-designpraxis,
   utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt. Speciellt kommer kursen att tillämpa
   människocentrerade tillvägagångssätt för design för (1) förmågor att beakta i en robot,
   de (2) interaktionsmodaliteter en robot bör ha, och (3) form och utseende hos en robot.
   Kursen kommer också att ge en förståelse för vilken påverkan robotar kan ha på vårt
   samhälle, och vikten av de etiska och kritiska övervägandena när de designas.

   Organisation

   Kursen bygger på föreläsningar, övningar, projekt och en rapport. En del av övningarna
   och projektet genomförs i grupp.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För att bli godkänd på kursen krävs godkänt betyg på båda delkurserna. Betyget på
   hela kursen bestäms av projektrapporten.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.