Kursplan för Mänskliga aspekter på programvaruteknik

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBehavioral software engineering
 • KurskodDAT520
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24118
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
0221 Hemtentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

1. Kandidatexamen i Programvaruteknik, Datavetenskap eller motsvarande,
2. 7,5hp avklarad projektkurs i programvaruutveckling eller liknande.

Syfte

Forskning och praktik inom programvaruutveckling fokuserar ofta på tekniska aspekter eller process-frågor. Denna kurs ger istället kunskap och färdigheter i hur människor som deltar i och driver programvaruutveckling är centrala för att man skall lyckas, så kallad "Behavioral Software Engineering" (BSE). Människor är inte alltid rationella och agerar i grupper och organisationer där politik, normer, personliga agendor och omedvetna partiskheter styr och påverkar dem. En djupare förståelse av människor och dessa faktorer kan hjälpa organisationer att bättre möte och använda sina anställda, bygga på deras styrkor samt överbrygga deras svagheter. Detta ökar chanserna att programvaruutvecklingen blir framgångsrik. BSE är ett relativt nytt område inom SE och kompletterar det teknik och process-fokus som dominerar området. För att utveckla BSE krävs också insikt i nya typer av forskningsmetodik samt hur de skiljer sig från mer traditionella metoder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Förklara varför mänskliga och sociala faktorer är centrala för att lyckas i programvaruutveckling (SE), - Beskriva riskerna med att fokusera huvudsakligen på teknik inom SE,
 • Förklara vad Behavioural Software Engineering (BSE) är och hur det relaterar till närliggande områden och metoder/ramverk,
 • Beskriva olika nivåer där BSE kan analyseras såsom individuell, grupp och organisation samt hur dessa interagerar,
 • Beskriva viktiga kognitiva "biases" och hur de påverkar utvecklare,
 • Förklara modeller för gruppers utveckling och mognad och hur dessa relaterar till BSE,
 • Ge en översikt över den senaste empiriska forskningen inom BSE

Färdigheter och förmåga
 • Analysera varför en SE förbättring, som tex införandet av ett nytt verktyg, lyckas (eller inte) från ett BSE-perspektiv,
 • Diagnosticera progamvaru-team och deras utveckling/mognad,
 • Föreslå förbättringar i hur ett SE team arbetar baserat på en BSE analys,
 • Identifiera kognitiva "biases" som påverkar en utvecklare eller ett team,
 • Designa en studie med forskningsmetoder som är typiska inom BSE

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Utvärdera orsaker till varför programvaruprojekt misslyckas och reflektera över om det beror på tekniska eller beteende-relaterade faktorer, 
 • Bedöma och diskutera etiska samt hållbarhets-aspekter på programvaruutveckling både vad gäller individen och samhället

Innehåll

Kursen baseras på ett antal moduler som behandlar:
 • Introduktion till BSE
 • Individ: Personlighet och kognitiva partiskheter
 • Individ: Motivation och attityder
 • Individ: Upplevelse och emotioner
 • Individ: Personlig hållbarhet
 • Grupp: Normer och kreativitet
 • Grupp: Sociala faktorer och gruppdynamik
 • Organisation: Politik, lycka och frihet
 • Organisation: Kön, etik och hållbarhet
 • Forskningsmetoder: Etnografi, Intervjustudier, Reflexivitet
 • Sammanfattning: Implikationer av BSE och framtida forskning/praktik

Organisation

Kursen ges i form av ett antal moduler som kombinerar föreläsningar, diskussioner och praktiskt arbete med övningar i små grupper. Övningarna innehåller både teoretiska och praktiska delar. En individuell essä/rapport är det sista elementet i kursen.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella samt grupp-baserade laborationer är ena delen av examinationen och en avslutande, individuell rapport/essä den andra delen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.