Kursplan för Människa - dator interaktion

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman - computer interaction
 • KurskodDAT420
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52135
 • Max antal deltagare120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0319 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Pawe¿ W. Wo¿niak
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskapskravet för kursen är att ha avklarat en programmeringskurs, 7,5hp.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande kunskap i metoder för design och evaluering av gränssnitt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva faser i designprocessen
 • Beskriva metoder för utveckling och evaluation av människa-datorinteraktion
 • Beskriv likheter och skillnader i design för olika användargrupper
 • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen
 • Förstå MDIs roll i mjukvaruutveckling processen och inom data- och informationsteknik

Färdigheter och förmågor

 • Designa användargränssnitt för vissa användargrupper
 • Designa med avseende på användare
 • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
 • Undersöka och beskriva användarnas behov och krav
 • Inkludera etiska frågor i designprocessen och anpassa processen till etiska krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera design utifrån användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov

Innehåll

Människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction, HCI) är ett ämnesområde som handlar om design, utvärdering och implementering av interaktiva system och studera fenomen kring dessa. Målet i kursen är att skapa erfarenhet kring de viktigaste faserna i användarcentrerad design: förstå sammanhang för att analysera användning, skapa krav, generera flera designlösningar och utvärdera prototyper med användare. Kursen består av både teoretiska och praktiska delar, och studenterna lär sig om de olika stegen i designprocessen och relevanta metoder för att designa för användare. Övergripande kommer kursen att täcka ett brett område kring utformning av interaktiva system, som inkluderar olika typer av gränssnitt och interaktionsmodalitet. Kursen förbereder studenterna för att samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med specialister inom design och kognitionsvetenskap.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar, ett projekt samt individuella hemtentor. Övningarna och projektet genomförs i grupper.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler:
- Individuell hemtentamen, 4,5 hp (U, 3,4,5) 
- Projekt, 3 hp (G/U)

För att bli godkänd på kursen krävs att båda modulerna är godkända. Betyget för hela kursen avgörs av tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.