Kursplan för Introduktion till spelvetenskap

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to game research
 • KurskodDAT385
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23118
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Spel har varit en del av mänsklig kultur sedan urminnes tider. De har utvecklats till många olika former och för många olika målgrupper, inte minst sedan introduktionen av datorspel. Kursen ger en överblick av spel i alla dess former samt teoretiska begrepp och ramverk för att analysera spel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • känna till akademiska spelbegrepp
 • visa förståelse för olika typer och sätt att klassificera spel
 • uppvisa föreståelse för olika akademiska sätt att förstå spel och spelande
 • kunna redogöra för vad som utmärker spel inom de vanligaste spelklassificieringarna
 • analysera spel givet en specifik frågeställning tolkningsperspektiv, och begreppsapparat
 • beskriva spel givet ett fokus med en adekvat användning av akademiska spelbegrepp
 • göra jämförelser mellan spel eller delar av spel med hjälp av akademiska spelbegrepp
 • analysera spel i relation till olika användningssyften
 • analysera spel från flera olika sorters spelarpreferenser,
 • kunna välja och kombinera olika vetenskapliga förhållningssätt för att kunna analysera och tolka spel i en specifik kontext,
 • identifiera etiska aspekter hos ett spel

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra olika på varandra byggande delmoment som betraktar olika
former av spel och olika perspektiv på spelande. Den första delen ser på spel som system
och fokuserar på brädspel och kortspel samt introducerar allmänna begrepp för att
beskriva spel och spelande. Nästa del övergår till att se på hur spelare uppfattar och
lever sig in i spelande, och använder sig av rollspel och lajvspel för att lyfta fram
spelarupplevelsen som ett betraktningsfokus. Den tredje delen belyser olika mediers
påverkan på spel och spelande genom att fokusera på datorspel och onlinespel. Den
sista delen undersöker hur gränserna mellan spel och andra aktiviteter kan bli otydliga
genom speldesign och hur spel kan användandas för andra ändamål än att underhålla,
till exempel för att kritisera, påverka, eller lära ut.
Varje del introducerar teoretiska begrepp och ramverk genom akademiska texter och
bygger på de tidigare delarna.

Organisation

Kursen är baserad kring föreläsningar, läsning av akademiska texter och analyserandet av spel. Praktisk erfarenhet av spel som analyseras fås genom spelande som en del av kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom fyra skriftliga individuella inlämningar motsvarande de
delmomenten i kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.