Kursplan för Datavetaren i samhället

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe computer scientist in society
 • KurskodDAT315
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande sammanlagt minst två års studier i datatekniska och datavetenskapliga ämnen. Kursen är endast öppen för studenter inskrivna på MPALG.

Syfte

Kursens syfte är att komplettera den datatekniska/datavetenskapliga läroplanen med allmänna kunskaper som är relevanta i studenternas framtida yrkesroller. Studenten ska
 • utveckla sitt vetenskapliga skrivande genom att studera, kritiskt analysera och sammanfatta utvalda, välskrivna vetenskapliga artiklar,
 • öva på teknisk kommunikation i skrift för olika målgrupper,
 • diskutera etiska frågor som rör ämnen inom datavetenskap,
 • lära sig om forsknings- och publiceringsetik. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* extrahera (ta fram) och summera rådande kunskaper inom ett specifikt område inom Datavetenskap från original artiklar, beskriva ett vetenskapligt eller tekniskt problem som behandlas inom ett specifikt ämnesområde i Datavetenskap, identifiera det väsentliga i en artikel,
* skriva välstrukturerad och välformulerad text med ordentlig vetenskaplig argumentation,
* förklara och kommunicera en teknisk frågeställning till läsare som inte nödvändigtvis är experter i området,
* planera ett forskningsprojekt (masteruppsats), baserat på analys av ett problem och med ett väl avgränsat mål, samt förutspå dess genomförbarhet,
* kritiskt värdera vetenskapliga källor,
* analysera och värdera valet av lösningsmetod,
* identifiera möjliga etiska och samhälleliga effekter av en metod, konstruktion eller ett system,
* värdera möjliga beslut, baserat på generella etiska värden,
* tillämpa etiska principer för vetenskapligt skrivande, inklusive korrekt citat och användning av statistik.

Innehåll

* tekniskt skrivande inom Datavetenskap, vilket praktiseras på ett fritt valt ämnesområde och på ett forskningsförslag
* strukturering av en vetenskaplig text
* kommunicering av ett ämnesområde till olika målgrupper
* teorier om etik, med exempel från det datavetenskapliga området
* identifiering och analys av etiska och samhälleliga frågeställningar
* etik i forskning och publicering

Organisation

Inledande föreläsningar om vetenskapligt skrivande och etik, flera skrivövningar med handledning.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom ett skriftligt förslag (exjobbsförslag eller ett forskningsförslag) som genomförs normalt i par, och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs att studenten är godkänd på både förslaget och de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.