Kursplan för Datadrivet stöd för cyberfysiska system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnData-driven support for cyber-physical systems
 • KurskodDAT300
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCSN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 12120
 • Max antal deltagare25 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen inom Datavetenskap, eller motsvarande, är ett krav.
Studenten vara godkänd på dessa kurser (eller motsvarande):
 • Grundläggande datorteknik, 7,5hp,
 • Algoritmer, 7,5hp,
 • Datastrukturer 7,5 hp,
 • minst ha 7,5hp programmering.
Studenten ska ha avklarade 7,5 hp inom en av dessa fyra områden: Datorkommunikation, Operativsystem, Datorsäkerhet eller Distribuerade system.

Syfte

Kursen ger en introduktion till nya typer av cyberfysiska system, som smarta elnät, där data har blivit viktig för anpassningsförmågan och därmed det ökande beroendet av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ämnen i kursen fokuserar på nya metoder i skärningspunkten mellan datavetenskap och andra områden, för att stödja distribuerade system, databehandling och säkerhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Kunskap och förståelse:
 • lista cyberfysiska system, och i synnerhet kompletterande IKT metoder däri för att stödja anpassningsförmåga, decentralisering och cybersäkerhet baserat på studentens valda område, till exempel design av protokoll eller algoritmer, säkerhetsfrågor, databehandling och utvärderingsmetodik.
 • diskutera aktuell forskning och utveckling av sådana cyberfysiska system, speciellt med hänsyn till krav på hållbar utveckling i termer av säkerhet, ekonomi och ekologi.

2. Färdighet och förmåga:
 • utforma och analysera metoder, algoritmer och protokoll för adaptiva och säkra cyberfysiska system, såsom nätverk i smarta kraftnät.
 • förklara komplexa algoritmer och koncept.
 • planera och organisera ett projekt som ska lösas i grupp och dokumentera arbetet och resultatet i en rapport.
 • identifiera, kombinera och använda sina egna och andras resurser, och våga hantera osäkerhet, med ett reflekterat arbetssätt i syfte att skapa värde för andra.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • relatera till en idéutvecklingsprocess genom utvärdering och val av idéer, presentation och implementering av idéer i ett relevant sammanhang så att värde uppstår för andra.
 • presentera ämnesspecifika komplexa begrepp och terminologi för en liten publik.
 • förbättra färdigheter i att arbeta i grupp och driva ett mindre gemensamt projekt, förbättra färdigheter i teknisk rapportskrivning.
 • bedöma relevans och kvalite av specifik ämnesliteratur
 • reflektera över egna och andras förmågor och roller i relation till projektarbetet - utvärderat genom en bedömning av individen och gruppens prestation

Innehåll

Innehållet fokuserar på metoder för att hantera stora datamängder, distribuerad databehandling och system, informations- och systemsäkerhet, nätverk och datorkommunikation i sammanhanget av nya typer av cyberfysiska system. Lärare ger översiktsföreläsningar för att presentera de områden som ingår i kursen, och industrirepresentanter beskriver sedan faktiska system och associerade problem med dessa. Studenterna kommer själva att ge mer ämnesspecifika presentationer som rör deras valda projekt för att beskriva på djupet ett urval av forskningsrelaterade frågor.

Vanligtvis inkluderar föreläsningarna en introduktion och överblick av nya typer av cyberfysiska system, t.ex. smarta elnät. Öppna forskningsproblem i samband med distribuerade och effektiv databehandling och IT-säkerhet diskuteras, t.ex. genom föreläsningar om kommunikation, streaming, säkerhet och frågor med bäring på personlig integritet anpassade för detta område. Exempel på samhällskritiska cyberfysiska system presenteras, t.ex. smarta elnät från både transmissions och distributionsperspektiv. 

Organisation

Denna projektkurs baseras på experimentellt lärande och inkluderar en kort sekvens av inledande föreläsningar av lärare och inbjudna industrirepresentanter, för att förbereda studenterna och ge projektgrupperna en bredare gemensam bakgrund. Studenterna ska välja avancerade ämnen relaterade till en projektidé för att studera en rad problem på djupet. Koncept och frågeställningar med potentiella lösningar presenteras sedan av studenterna för sina kurskamrater med en gemensam diskussion i klassrummet. Studenterna ska dessutom skriva en individuell rapport om sitt valda ämne, samt en gemensam projektrapport inom gruppen

Litteratur

Övergripande kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart, medan den detaljerade listan för att stödja studentens projekt bestäms under första kursveckan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skriftlig projektrapport, och muntlig presentation och demonstration av resultatet. Den skriftliga rapporten utförs normalt i grupper. Studenterna måste också skriva en kortare individuell rapport där de reflekterar över projektet och gruppdynamiken samt ge en återkoppling till andra gruppers arbete. Det sker också en utvärdering av prestation inom gruppen, samt ett kort förslag för framtida projekt (skapa nya idéer). 

För att bli godkänd på kursen förväntas studenten också delta aktivt i seminarier, inklusive presentationer och diskussioner rörande andra studenters projekt. Om en student inte kan närvara på ett obligatorisk seminarium, behöver studenten utföra en extra uppgift av liknande karaktär.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Sökbar för utbytestudenter Ändrat till sökbar för utbytestudenter av UOL
   [Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter