Kursplan för Autonoma och samverkande fordonssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutonomous and cooperative vehicular systems
 • KurskodDAT295
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCSN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 12113
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Du ska ha klarat av minst en kurs i programmering och trivas med utmanande programmeringsuppgifter (C eller C ++). Du förväntas också ha kunskaper motsvarande en grundläggande kurs från något av områdena: datakommunikation, datanät, operativsystem, algoritmer och datastrukturer eller styrteknik

Syfte

I den här kursen kommer du att lära dig hur man konstruerar autonoma (förarlösa) fordon som rör sig självständigt och kommunicerar med andra fordon för att koordinera beslut och handlingar. Kursen bygger på lagarbete och projekt där du kommer att simulera fordonssystem och bygga sådana system av miniatyrfordonsmodeller (robotar).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse Förvärvat kunskaper inom robotik, inbyggda styrsystem och/eller kommunikationssystem med betoning på praktisk erfarenhet av konstruktion, programmering samt insikter i aktuell forskning och utveckling inom området.
Färdighet och förmåga Visa förmåga att utveckla och konstruera datoriserade styrsystem, distribuerade algoritmer, program och nätverksprotokoll, anpassade efter användande trafikanters behov, och som möter samhälleliga krav på hållbar utveckling i sociala och ekologiska termer. Visa förmåga att arbeta i team och att samarbeta i grupper med olika konstitutioner och bakgrunder. Visa förmåga att planera en ingenjörs uppgift och att rapportera om framsteg och prestationer inom projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt Visa förmåga att planera en ingenjörsuppgift, redogöra för individuella och gruppens prestationer, formulera slutsatser, både muntligt och skriftligt, på ett sätt som kan förstås och delas av ingenjörer med andra specialinriktningar.

Innehåll

Kursen omfattar en rad tvärvetenskapliga föreläsningar avsedda att förbereda studenterna och skapa en större gemensam bakgrund hos projektgrupperna. Dessutom presenterar studenterna (veckovis) lägesrapporter av projekten, vilka åtföljs av diskussioner. Dessa diskussioner, som leds av en expert på området, fokuserar kring lösningar på de problem som eleverna möter.

Organisation

Föreläsningar, projektmöten, rapporter och projektresultat.

Litteratur

Relevanta vetenskapliga artiklar kommer att ges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs aktiv närvaro, godkänd rapportering och godkänt projektresultat.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-09-15: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 15 till 20 av UBS
   [Kurstillfälle 1]
  • 2021-03-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPMOB åk 1 av UOL