Kursplan för Hållbar databehandling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable computing
 • KurskodDAT278
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPHPC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 86111
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 em J
 • 09 Apr 2021 fm J
 • 19 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Datorarkitektur (DAT105).

Syfte

Syftet med kursen är att göra eleverna medvetna om vikten av hållbarhet inom databehandling och att visa tekniker för att uppnå det på de olika nivåerna i ett datorsystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • beskriva varför hållbar databehandling är ett viktigt aktuellt ämne
 • beskriva de elektriska mekanismerna som orsakar strömavbrott
 • beskriva kretstekniker för att minska strömförlust och påverkan på prestanda
 • beskriva datorarkitektur, minne och sekundära lagringstekniker för att minska energiförbrukningen
 • beskriva tekniker för operativsystem, runtime-system och applikationer för att minska energiförbrukningen
 • redogöra för vad som påverkar energiförbrukning i datorsystem vad beträffar datorns arkitektur
Färdighet och förmåga
 • använda specifika enheter för att direkt mäta energiförbrukningen i hela systemet
 • använda inbyggt stöd för övervakning av prestanda och för att mäta energiförbrukningen för vissa komponenter i systemet
 • använda simuleringsverktyg för att uppskatta energiförbrukningen för olika systemkonfigurationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera styrkor och svagheter hos olika klasser av datorsystemkomponenter (t ex processor, minne) med avseende på energieffektivitet
 • utvärdera och jämföra olika arkitektur- och systemtekniker med avseende på energieffektivitet
 • redogöra för metoder för utvärdering och rapportering av energiförbrukning i datorsystem och hur dessa kan användas för att finna optimeringar
 • värdera energiförbrukning utifrån samhälleliga och etiska aspekter
 • tolka omvärldens krav på datorarkitekturers utformning, för att möta samhälleliga behov av hållbarhet

Innehåll

Kursen syftar till att ge en överblick över energieffektivitetsaspekterna i datorsystem och databehandling, allt från elektroniska kretsar till applikationer för system som sträcker sig från små IoT-enheter till stora datacenter. Exempelvis kommer eleverna att lära sig metoder för att mäta och uppskatta energiförbrukningen för olika arkitekturella komponenter, samt arkitektur- och mjukvarutekniker för att spara energi i systemet.

Organisation

Kursen består av en föreläsningsserie, hemuppgifter, muntliga och laborationer inklusive ett projekt utfört i grupp. Studenterna kommer att bli ombedda att presentera resultaten av sina hemuppgifter genom korta muntliga presentationer för att demonstrera sin förståelse och underlätta diskussionen. Diskussionerna kommer inte bara att fokusera på teknik, men också på hur tekniken dels påverkar världens koldioxidutsläpp just nu och dels på hur den sannolikt kommer att inverka på samhället i kommande generationer.

Litteratur

 • Stefanos Kaxiras and Margaret Martonosi. 2008. Computer Architecture Techniques for Power-Efficiency (1st ed.). Morgan and Claypool Publishers.
 • Magnus Själander, Margaret Martonosi, Stefanos Kaxiras. 2014. Power-efficient Computer Architectures: Recent Advances. Morgan and Claypool Publishers.
 • Artiklar från forskningslitteratur och facktidskrifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt godkända laborationer. Laborationerna utförs i grupper om normalt 2-3 studenter.

Betyg
Den slutliga betyget baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten