Kursplan för Fördjupning i elektroniksystem

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced topics in electronic system design
 • KurskodDAT175
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15113
 • Max antal deltagare6
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp4 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenten ska vara inskriven på masterprogrammet MPEES och ska ha klarat samtliga moment i följande kurser: DAT093 eller DAT094, MCC092 och DAT110.

  Till skillnad från vanliga masterkurser har denna kurs sitt fokus på individuell, avancerad utbildning. Därför finns det en gräns för hur många studenter som kan accepteras till denna kurs.

  Syfte

  Ett syfte med denna kurs är att ge studenten en möjlighet att gräva djupare i ett valt ämne inom konstruktion av avancerade elektroniksystem; allt ifrån kretsdesign till inbyggd mjukvara. Ett annat syfte är att ge studenten en chans att lära sig en grundläggande forskningsmetodik, vilket är en färdighet som kan vara till nytta redan under det kommande examensarbetet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. beskriva forskningsfronten inom ett utvalt område inom elektroniksystemkonstruktion
  2. beskriva de huvudsakliga momenten för forskningsarbete; planering, genomförande, omprioritering och dokumentation/spridning
  3. på ett oberoende sätt driva en forskningsförstudie i form av en litteraturstudie eller en forskningsuppgift av begränsad omfattning

  Innehåll

  Det finns tre olika format för studierna i denna kurs:

  F1. Individuellt arbete på en relevant forskningsuppgift
  F2. Individuellt arbete på en relevant litteraturstudie
  F3. Medverkan i doktorandkurs inom ett relevant område

  Organisation

  Kursens organisation beror på det valda formatet (se Innehåll). För student som följer en doktorandkurs (F3) krävs inget deltagande i aktiviteterna nedan. För student som har för avsikt att göra en forskningsuppgift (F1) eller en litteraturstudie (F2) gäller följande information:

  Kursen sträcker sig över LP1 och LP2, under vilka studenten arbetar på ett självständigt sätt.

  Före kursens start ska studenten identifiera 1) kursens ämne och 2) en handledare vid Chalmers. Handledaren förväntas ge vägledning under hela kursen; detta handlar åtminstone om att godkänna arbetsplanen och att läsa/kommentera/betygsätta slutrapporten.

  I början av LP1 ska varje student som tar kursen i LP1 sända examinatorn en arbetsplan som definierar omfattning och mål. På samma sätt, i början av LP2 ska varje student som tar kursen i LP2 sända examinatorn en arbetsplan som definierar omfattning och mål.

  I slutet av LP2 (eller början av LP3) presenterar studenterna sina arbeten.

  Litteratur

  Forskningsartiklar. Manualer. Datablad.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Bedömning av muntlig presentation och skriftlig rapport (eller forskningsartikel) i slutet av LP2 (eller början av LP3).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.