Kursplan för Design av användarupplevelser

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesigning User Experiences
 • KurskodDAT157
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23120
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0214 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0314 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen om minst 180 hp samt avklarade kurser DAT420
Människadatorinteraktion, 7,5 hp och TDA498 Interaction design
methodology 7,5 hp eller motsvarande.

Syfte

Att kunna designa för en specifik typ av användarupplevelse, och kunna motivera sin design.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Kunna förklara vad som menas med "user experience" och redogöra för de vanligaste teorierna och synsätten inom området.  
 • Kunna redogöra för designmetoder som syftar till att designa upplevelseaspekten av en design, samt de underliggande teorierna.
 • Kunna analysera och diskutera en viss design i relation till användarens upplevelse och designerns mål.

Färdighet och förmåga

 • Analysera tänkbara användarupplevelser som ett visst gränssnitt eller en viss artefakt kan ge upphov till
 • Välja och tillämpa lämpliga designmetoder.
 • Formge en artefakt med en specifik användarupplevelse i åtanke.
 • Kunna motivera sin design i relation till den användarupplevelse man siktade på.
 • Kunna ge och ta konstruktiv kritik gällande design av användarupplevelser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna tillämpa relaterade teorier och synsätt vid diskussion kring, eller design av, en viss användarupplevelse.
 • Kunna förutse och diskutera de etiska och samhälleliga aspekterna av att formge en viss användarupplevelse.

Innehåll

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna designa för en specifik typ av användarupplevelse, och kunna motivera sin design. Att formge interaktiva system handlar ofta, men inte alltid, om att designa effektiva system. Men det kan vara lika viktigt att försöka skapa en viss upplevelse för användarna, som att designa själva funktionen, även om dessa två förstås hänger samman. Förutom att sikta på effektivitet kan vi också designa för upplevelser som är lekfulla, tar hela kroppen i anspråk, får användaren att haja till och tänka efter, eller som väcker vissa känslor hos användaren (som skräck, förtjusning eller välbehag). I denna kurs undersöker vi olika typer av användarupplevelser och övar oss i att designa för dem. Kursen går bland annat igenom följande:

 • Vad det innebär att designa för en användarupplevelse.
 • Vanliga åsikter och ansatser inom design av användarupplevelser.
 • Analys av möjliga användarupplevelser som en artefakt kan ge upphov till.
 • Kopplingen mellan designmål, designval och designmotiveringar.

Organisation

Kursen har både teoretiska och praktiska moment, liksom arbete i grupp och individuellt. Föreläsningar och litteraturseminarier ger en teoretisk grund, vilken omedelbart omsätts i praktik. Fokus är att använda analys och reflektion som bas för praktiken. Fokus ligger också på ett utbyte av tankar, idéer, funderingar och designidéer. Följaktligen kräver kursen ett aktivt deltagande; deltagarna förväntas tillbringa all schemalagd tid (alltså även övningar) i skolan.


Kursen ges på engelska.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom tre moduler;

 1. Litteraturseminarier där litteratur presenteras tillsammans med en frågeställning och diskuteras (2 hp).
 2. Övningar där olika designmetoder som fokuserar på användarupplevelser i en designprocess övas. I övningarna ges även träning på att ge och ta konstruktiv kritik (2 hp).
 3. Ett individuellt projekt (3,5 hp).

För att bli godkänd på kursen krävs att alla modulerna är godkända.
Betyget för hela kursen avgörs av projektet.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-03-22: Examinator Examinator ändrat från Jasmina Maric (jasmina) till Mafalda Samuelsson-Gamboa (msantos) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]