Kursplan för Introduktion till objektorienterad programmering

Kursplan fastställd 2021-01-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to object oriented programming
 • KurskodDAT044
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2022 fm J
 • 10 Jun 2022 fm J
 • 17 Aug 2022 fm J
0221 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 

Syfte

Kursens syfte är att lära ut grundprinciperna för det objektorienterade synsättet och hur man konstruerar objektorienterade program. Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt objektorienterade principer består av ett antal samverkande objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att avläsa och uppdatera dem. Objekten beskrivs av s.k. klasser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:

 • En modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare)
 • Data i form av primitiva och/eller referensvariabler/objekt.
 • Grundläggande algoritmer.
 • Funktionell nedbrytning och testning.
 • Referenser: Illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, referenser med objekt.
 • Typer: Primitiva typer och referenstyper (array-, klass-, och gränssnittstyper), implicita och explicita typomvandlingar, uppräkningstyper, omslagstyper och boxing, super- och subtyper
 • Standardbibliotek för klasser/objekt och samlingar för klasser/objekt.
 • Egna klasser/objekt och vid behov använda gränssnitts och/eller implementationsarv.
 • Polymorfism.
 • En objektorienterad modell av något problemområde.

Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas:

 • In- och utmatning till/från program m.h.a. strömmar. 
 • Literaler, typer, variabler, deklarationer, initiering, operatorer, uttryck och satser, typomvandlingar,  synlighetsområden
 • Styrande satser: if, while, for, break, switch.
 • En och tvådimensionella arrayer
 • Metoder, parametrar, returtyper, metodanrop, lokala variabler. Överlagrade (overloaded) och överskuggade (overridden) metoder.
 • Primitiva typer kontra referenstyper, värde och referenssemantik. Likhet
 • Klasser, objekt,  gränssnitt, konstruktorer, access.  Implementations och gränssnittsarv
 • Grafiska och händelsestyrda program (JavaFX)
 • Undantag och felhantering.
 • Översiktligt om filhantering.
 • Översiktligt om generiska klasser och metoder.
 • Textbehandling, strängar (String, StringBuilder, Character) 
 • Samlingar (Java Collections)
 • Instansvariabler/metoder, klassvariabler/metoder.

Organisation

Undervisningen ges i form av datorbaserade övningar och laborationer samt föreläsningar. Under övningar/laborationer finns möjligheter till hjälp.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamina samt obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.