Kursplan för Mobile computing: design och implementering

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMobile computing: Design and implementation
 • KurskodCLS055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23111
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Inlämningsuppgift 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- Kandidatexamen på 180 poäng
- Object-oriented programming (7,5 poäng) eller motsvarande
- Minst en av följande (7,5 poäng) eller motsvarande:
-- TDA486 Human-Centred Design
-- TDA498 Interaction Design Methodology
-- TDA493 Graphical Interfaces
-- DAT157 Designing User Experiences
-- DAT420 Human-Computer Interaction

Syfte

Studenter som klarar den här kursen ska kunna uppskatta, skapa och studera artefakter för mobila datorer, på en nivå där de kan självständigt bidra till både kommersiella och akademiska projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

• beskriva hur mobildatorer definieras och skiljer sig från andra typer av datatillämpningar.
• beskriva vilka kompetenser och resurser som är nödvändiga för att skapa och använda mobila applikationer i olika skalor, för olika ändamål (t.ex. start-, företags-, byrå-, frilans-, konstnärs-, altruistiska och forskningsprojekt).
• tolka och förklara relevanta tekniska och kontextuella trender inom kommersiellt värdeskapande och akademisk forskning.
• beskriva den senaste tekniska forskningen inom mobila datorer och förklara varför forskning och kommersiella applikationer kan skilja sig åt.
• beskriva skillnaden mellan olika designmetoder och verktyg (t.ex. forskningsmetoder, prototypverktyg och tillvägagångssätt) som är lämpliga för mobil databehandling.
• beskriva humanistiska och samhälleliga frågor (t.ex. hälsa, ekonomi, politik) som är relevanta för mobila datorer.
• beskriva ekosystemet inom mobil databehandling, bygga på och korrekt citera relevanta resurser.

Färdigheter och förmåga

• utveckla funktionell programvara som körs på en mobil datorplattform.
• välja och utföra lämplig designmetod (t.ex. grafisk design, typografi, 3D-modellering, fotografering, animerad grafik) på     lämplig detaljnivå och kvalitetsnivå för att skapa användargränssnitt för mobila datorer.
• välja och utföra lämplig designmetod (t.ex. grafisk design, typografi, 3D-modellering, fotografi, animerad grafik) i lämpliga proportioner och nivåer av spetskompetens, för att dokumentera och presentera mobila applikationer
• genomföra och dokumentera ett komplett designprojekt som resulterar i en mobil applikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• utföra och kritiskt reflektera över designforskningsmetoder som är lämpliga för mobil datoranvändning, inklusive etnografiska metoder.
• kritiskt och konstruktivt granska resonemang (strategi) och estetik (taktik) för mobila applikationer.
• hitta, använda och hänvisa till icke-akademiska tekniska och taktiska element för design av mobila applikationer.
• tolka, konstruktivt kritisera och bidra till diskussioner om mobildatorer i det offentliga rummet.
• fatta och motivera strategiska beslut för att skapa relevanta applikationer för mobil datorer.

Innehåll

Vi definierar "mobil databehandling" på två sätt:
• Bärbara digitala enheter. Exempel: smartphones, surfplattor, smarta klockor och andra bärbara datorer, RFID-kort och IoT-applikationer ...
• Applikationer där användaren är mobil. Exempel: pendling, turism, bilkörning, cykling, sport, promenader, utforska, navigera ...

Kursen introducerar begrepp, metoder och teknologier som är relevanta för design och implementering av mobila datorapplikationer. Ett brett spektrum av ämnen relaterade till mobil databehandling behandlas: från mer konventionella tolkningar som smartphones och surfplattor, till framväxande teknik.

 

Organisation

Kursen består av följande typer av aktiviteter:
• Studier (t.ex. föreläsningar, litteratur)
• Övningar (direkt relaterade till studierna, utförda individuellt eller i grupp)
• Implementering (övningar för design och/eller mjukvarvutveckling)
• Projekt (genomförs i grupp)

Litteratur

Kurslitteraturlistan kommer att ges 8 veckor i förväg, innan inlärningsperioden. (Studenter förväntas inte köpa en lärobok.)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen består av två moduler:

4 poäng (underkänd, 3, 4, 5) - Skriftliga och muntliga presentationsövningar
Flera skriftliga och muntliga presentationsövningar är schemalagda under hela inlärningsperioden. Dessa görs oftast individuellt.

3,5 poäng (underkänd, 3, 4, 5) - Projektarbete
Projektarbete omfattar leveranser planerade under hela inlärningsperioden, ett slutligt dokument och / eller presentation (som väger mer än föregående leveranser) och inlämning av projektkod. Projektet görs som ett grupparbete .

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.