Kursplan för Utvecklingsprojekt i praktiken

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDevelopment projects in practice
 • KurskodCIU260
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40111
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Leda individ och grupp (CIU226).

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper i grundläggande projektledningstekniker samt förmåga att leda och delta i utvecklingsprojekt med fokus på lärande eller ledarskap samt introducera samhällsvetenskapliga metoder för datainsamling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda grundläggande projektledningsbegrepp och projektledningsverktyg samt analysera och utvärdera användandet av dessa
 • definiera projektmål i kommunikation med projektets beställare givet tillgängliga resurser och rådande förutsättningar
 • anpassa projektet efter förändrade omständigheter i relation till projektmålen
 • skapa förutsättningar för fungerande överlämning och kommunicera slutresultatet till projektets beställare och övriga intressenter (såsom MPLOL)
 • skapa förutsättningar för sitt eget och andras bidrag till projektet
 • välja och använda lämplig datainsamlingsmetod för att utvärdera en befintlig eller omarbetad produkt eller process 
 • utvärdera projektprocess, projektresultat och sitt eget bidrag till dessa

Innehåll

I denna kurs introduceras grundläggande projektledningstekniker och verktyg samt samhällsvetenskapliga metoder för datainsamling. Dessa tillämpas i praktiken genom att studenter i lag om 4-5 driver ett litet utvecklings- eller utvärderingsprojekt kring lärande och/eller ledarskap i en verksamhet (såsom ett företag eller skola).


Projektet kan omfatta en hel utvecklingscykel eller bidra till en viss del av en (pågående) utvecklings- eller utvärderingsprocess inom verksamheten i fråga. Arbetet i projektet skall dock inkludera följande steg:

 • Formulering av mål, leveranser och avgränsningar för projektet i samråd med beställare och beställarorganisation samt en projektplanering för att nå dit.
 • Genomförande enligt plan men med anpassning efter eventuella förändrade omständigheter, samtidigt som arbetet kontinuerligt dokumenteras.
 • Leverans och slutkommunikation till beställare i form av en projektrapport och en presentation.
 • Utvärdering av gruppens projektprocess och projektresultat.

Kursen har ett starkt fokus på process (att genomföra ett projekt) som studenterna behöver balansera med det produkt/leveransfokus som rimligtvis finns hos beställaren och beställarorganisationen.

Organisation

Kursen inleds med en kort introduktion till projektledning, metoder, tekniker och verktyg parallellt med att studenterna startar upp sina egna projekt. Därefter är kursen minimalt schemalagd med ett fåtal lektionstillfällen för avstämning och statusrapportering och betoning ligger på arbete i projekten. 

Projekten genomförs (i regel) i lag om 4-5 studenter. Studenterna förväntas föreslå egna projekt före kursstart. Examinator och lärarlag kan ha tips och idéer om lämpliga projekt. Projekten ska vara godkända av examinator innan kursstart. Varje projekt har en beställare hos en beställarorganisation (innebär investering av viss tid för deltagande i projektet, såsom handledning, rapportläsning, närvaro på slutpresentation), och, vid behov, en handledare från högskolan. En betydande del av arbetet i projektet skall göras på plats hos beställarorganisationen, i och med att kursen är klassificerad som verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vid projektstart skall laget definiera projektet med mål, leveranser och avgränsningar i samråd med beställare. De skall upprätta en projektplan med tydliga individuella ansvarsområden samt tillämpa några metoder för kontroll och uppföljning. Varje lag kommer att genomföra muntliga presentationer, internt inför övriga kursdeltagare, examinator och lärarlag med fokus på hur arbetet fortskrider samt en slutpresentation med beställare och externa deltagare. En skriftlig rapport riktad till beställaren skall sammanställas vid projektets slut (samt en offentlig version när hänsyn till sekretess måste tas). Efter projektets slut skall lagets medlemmar sammanfatta och utvärdera projektprocessen tillsammans samt individuellt reflektera över sitt eget bidrag till projektprocessen och projektresultatet.

Litteratur


 • Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle och marknad, 2017, Esaiasson et al
 • Kompletterande stencilerat material.
 • Project Management, 2010, 4e utgåvan, Harvey Maylor, Prentice Hall.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom bedömning av samtliga ingående moment och ett individuellt betyg i skala U, 3, 4 eller 5 ges.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.