Kursplan för Leda individ och grupp

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeading self, individuals and groups
 • KurskodCIU226
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • TemaMTS 2,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40114
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Att fördjupa studenternas kunskaper om och förmåga att generellt leda personer och grupper, i synnerhet klassrumsledarskap. Att kunna analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur inom en organisation så att alla medarbetare och/eller elever kan närma sig sin fulla potential.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 • förklara och ge exempel på ledarskapets komlexitet samt förklara sambanden mellan att vara ledare och att bli ledd.
 • visa insikt om sig själv och sina egna styrkor och svagheter för att kunna leda sig själv, andra individer och grupper.
 • använda konstruktiv kritik och ge feedback till sig själv och andra.
 • identifiera och förklara olika sorters fördomar.
 • beskriva och identifiera begynnande konflikter samt kunna förmedla en positiv lösning.
 • tillämpa och arbeta med etiska aspekter som stöder sig på socialpsykologiska och kommunikativa teorier för att förstå fenomen som mobbing, favoritism, mångfald och makt. 
 • identifiera, bemöta och hantera motstånd där jämställdhetspolitiska mål ingår 
 • leda jämställt och inkluderande med avseende på jämlikhet och genus
 • använda processer och verktyg såsom handledning av grupper, samtalsteknik och konflikthantering.
 • använda, läsa och kritiskt granska litteratur och forskning runt dessa frågor.

Innehåll

 • Gruppdynamik: att arbeta i grupp; att leda grupper
 • Ledarskap och värderingar: perspektiv på ledarskap; vad är värderingar
 • Leda jämställt och inkluderande
 • Normer och normkritiskt tänkande
 • Förändringsprocesser: att leda förändring; att påverka förändringsprocesser
 • Hantera konflikter: inre och yttre konflikter; förhandla och mediera
 • Självutvärdering: perspektiv på anställningsprocesser
 • Mångfald och integration i Sveriges skolor: vad säger forskningen; vad är problemen
 • Ledarskap - ett framväxande koncept - framtidsvisioner
 • Samtalsmetodik: perspektiv på handledning och coaching; förälder- och elevsamtal; perspektiv på dialog och positionering

Organisation

Kursen består av en heldagsworkshop per vecka med obligatorisk närvaro. Varje workshop hålls av olika experter från akademi och näringsliv och innehåller en blandning av: - korta föreläsningar - reflektion och diskussion i mindre grupper - praktiska övningsuppgifter

Inför vissa workshop förväntas studenten göra ett obligatoriskt grupparbete med en skriftlig gruppinlämning.

Litteratur

Lärarledarskapet, Liber (Dahlkwist,)

Ledarskapets psykologi, Gleerups (Elmholdt, Danner Keller, Tanggaard)

Om Genus, Daidalos (Connel och Pearse)

Vetenskapliga artiklar 

Examination inklusive obligatoriska moment

Kontinuerlig  bedömning av gruppuppgifter samt en individuell hemtenta.
För godkänt krävs 75% deltagande i kursen, godkända gruppuppgifter och 60% av maxpoäng på tentan.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.