Kursplan för Teknisk kommunikation 1

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical communication 1
 • KurskodCIU200
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64111
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen Teknisk kommunikation 1 syftar till att förbereda kemiingenjörsstuderande för den intensiva kommunikationssituation som de ställs inför i framtida industri-, entreprenörs- och utvecklingsarbete som högskoleingenjörer. Tillika syftar kursen till att förbereda studenterna för situationer som kräver mycket goda kommunikationsstrategier även under utbildningstiden. Ett övergripande syfte med kursen är även att de studerande ska reflektera kring kommunikation samt påbörja sin egen process att arbeta för ett livslångt lärande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Det övergripande kunskapsmålet för kursen, och en av dess pedagogiska grundtankar, är att genom att integrera teknisk kommunikation med kemiämnen fördjupa studenternas kunskaper och förstärka alla de ämnesområden som överlappar i de samverkande kurserna. Specifika lärandemål omfattar:
- Förstå och analysera specifika kommunikationssituationer inom disciplinen.
- Säkerställa effektiva kommunikationsstrategier och färdigheter i skriftlig och muntlig framställning vad avser språkriktighet, form och stilistik.
- Effektivt dokumentera och kommunicera disciplinspecifikt ämnesinnehåll.
- Hantera termer och begrepp ur ett fackspråkligt och allmänspråkligt perspektiv.

Innehåll

Kursens målspråk är svenska. Kursmoment som ingår tränar de kommunikativa färdigheter som krävs för att planera och genomföra skriv- och projektuppgifter inom kemiämnet. Denna inledande kurs i teknisk kommunikation introducerar också metoder för att reflektera kring egen och andras kommunikation, muntlig såväl som skriftlig. Kursen innehåller kortare individuella skrivövningar som syftar till att varsebli och arbeta med moment i skrivandet som är problematiska och särskilt viktiga att uppmärksamma i den disciplinära skrivprocessen. Skrivövningarna syftar till att öka medvetenheten om de språkliga faktorer som påverkar tal- och skrivsituationer och hur man med kunskap om dessa kan anpassa text och tal, och på så vis nå fram till den aktuella mottagaren på ett effektivt sätt.

Organisation

Kursen ges i läsperiod 4 och genomförs i övningsform med seminarier som innehåller skrivövningar, muntliga övningar och handledning. I seminarierna ingår genomgångar av regler och konventioner för rapportskrivning, t.ex. disposition, stil, käll- och figurhantering. I samband med rapporten diskuteras också skrivregler och strategier för att granska, redigera och förbättra text. Ett visst fokus ligger på det fackspråkliga perspektivet och omfattar övningar som syftar till skapa medvetenhet om disciplinspecifik terminologi, och hantering av denna.

Litteratur

Kursens material förmedlas via kursaktiviteten i lärplattformen PingPong.

Examination inklusive obligatoriska moment

Teknisk kommunikation 1 är en graderad kurs och examineras i form av en skriftlig rapport och muntlig presentation. Kursen innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter och aktiviteter som utöver nämnda rapport och presentation också beaktas i bedömningen. De moment som är gemensamma för de två samlästa kurserna examineras gemensamt men bedöms separat i respektive kurs.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.