Kursplan för Information visualization

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInformation visualization
 • KurskodCIU187
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23123
 • Max antal deltagare55 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Projekt 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0315 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen måste studenten ha en kandidatexamen omfattande 180 poäng.
Dessutom behövs kursen DAT420 Human - computer interaction 7,5 poäng, eller motsvarande; samt kursen TDA492 Graphical Interfaces, eller motsvarande på avancerad nivå.

Syfte

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur information bör visualiseras för att effektivt förmedla kunskap, samt hur man bör formge interaktiva system som gör det möjligt för en användare att anpassa visualiseringar beroende på behov och sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • förklara välkända informationsvisualiseringstekniker, främst med avseende på hur de lämpar sig för olika typer av data och olika kontexter
 • beskriva hur människans kognitiva och perceptuella förmågor påverkar möjligheterna för informationsvisualisering
Färdighet och förmåga
 • skapa koncept för informationsvisualiseringar som tar hänsyn till särskilda datamängder, användare, teknologier samt sammanhanget där de ska användas
 • utveckla informationsvisualiseringar från koncept till interaktiva prototyper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvärdera olika interaktiva visualiseringstekniker för att bedöma deras lämplighet och effektivitet för både allmän och specifik användning
 • analysera och ge konstruktiv kritik på specifika lösningar för att visualisera information

Innehåll

Kursens mål är att ge studenten en förmåga att designa och utveckla interaktiva informationsvisualiseringar som kan kommunicera specifik information på ett effektivt sätt. För detta är en förståelse av människlig kognition och perception av yttersta vikt. Att kunna motivera och konstruktivt kritisera informationsvisualiseringar utifrån en sådan förståelse är ett nyckelmål för kursen. Kursen inkluderar även utveckling av metoder för att förbehandla data och för att skapa gränssnitt för att anpassa en informationsvisualisering dynamiskt och interaktivt.

Organisation

Kursen är uppdelad i flera olika moduler som bygger på forskningslitteraturom visualisering; övningar, projektarbe och en skriftlig tentamen. Områden som omfattas är specifika tekniker inom informationsvisualisering, t.ex. datavisualisering, vetenskaplig visualisering och virtuell verklighet. Kursen består av en serie föreläsningar, övningar och ett projektarbete.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med hjälp av tre moment: - Övningsuppgifter 1.5 hp (U/G) - Projektarbete 2,0 hp (U, 3, 4, 5) - Skriftlig tentamen 4,0 hp (U, 3, 4, 5) Betygsskalan består av Underkänd (U), 3 , 4 och 5. För att få godkänt betyg på hela kursen måste en student ha fått godkänt på den skriftliga tentamen, övningarna och projektarbetet. För att få betyget 4 eller 5 måste en student ha fått betyget 4 eller 5 på tentamen samt projektarbetet, och godkänt på övningarna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.