Kursplan för Patent och innovationshantering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPatents and innovation engineering
 • KurskodCIP061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design får tillträde till kursen, på grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet. För att uppnå behörighetskrav måste studenten även ha klarat kursen CIP058.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter praktiska erfarenheter samt grundläggande teoretiska kunskaper om hur patent används för att utforma innovationer genom att fastställa och hävda kontroll över tekniska uppfinningar. Fokus ligger på det kreativa inslaget inom patent-design och patent-skapande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Definiera och förklara patent och andra immateriella rättigheter som verktyg och byggstenar i tekniska innovationsprocesser.
- Förklara och kritiskt diskutera patent och andra immateriella rättigheter som element i värdeskapandet av tekniska innovationer.
- Ge exempel på hur konstruktionsprocesserna kring patent och andra immateriella rättigheter skapar förutsättningar för strategiska kontrollpositioner i teknikbaserade innovationsprocesser.
- Kunna tillämpa patent- och andra immaterialrättsliga informationskällor för att identifiera och konstruera teknik- och kunskapstillgångar både som egendom och portföljer av egendom för tekniska innovationsprocesser.
- Kunna tillämpa immaterialrättsliga informationskällor och annan omvärldsinformation för att utvärdera teknik- och kunskapstillgångar som resurser och positioner på produkt- och teknikmarknader samt samverkansarenor.
- Baserat på immaterialrättslig förståelse konstruera och etablera nyttiggörandeprocesser och affärsstrategier för teknikbaserat värdeskapande.
- Värdera hur teknikutvecklingsprocesser som bygger på hantering av intellektuella tillgångar och immateriell egendom bidrar till hållbar affärs- och samhällsutveckling.


Innehåll

Syftet med kursen är att ge teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet kring teknik och teknikbaserade innovationsprocesser med fokus på hantering av teknik- och kunskapstillgångar. Kursen fokuserar på hur man genom patent och annan immaterialrätt konstruerar resursbas, hanterar anspråk, organiserar arbete samt etablerar och implementerar värdeskapandemodeller av tekniska innovationer. Nämnda förmågor är kritiska för entreprenörer och andra personer i ledande ställning att behärska för att möjliggöra ett strategiskt och hållbart beslutsfattande för kunskapsbaserade verksamheter.

Organisation

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Studenter arbetar i huvudsak med att identifiera olika typer av teknikbaserade innovationslogiker för att kunna bedöma hur man tar innovationer i anspråk och kontrollerar nyckeltillgångar det vidare nyttiggörandet. En stor del av kursen genomförs via grupparbete där studenter formerar tvärvetenskapliga studiegrupper. Undervisningen utgår från en rollspelspedagogik med fokus på roll, förmåga och normer i en simulerad innovationsmiljö. Målet är att ge studenter en holistisk bild kring den roll patent och andra immaterialrättigheter, samt annan omvärldsinformation, har för teknikbaserade innovationsprocesser.

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsätts beroende på deras prestationer i form av en dugga relaterad till kursliteratur, skriftliga inlämningar, muntliga presentationer samt deltagande i seminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.