Kursplan för Installationsteknik, civilingenjör

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding services engineering, civil engineers
 • KurskodBOM375
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58126
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2023 fm J
 • 08 Okt 2022 fm J
 • 25 Aug 2023 fm J
0217 Projekt 5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM265 Byggnadsteknologi

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om installationsteknisk projektering samt vara en ingång till fördjupade studier på masternivå. Detta innefattar system- och detaljutformning samt dimensionering av  system för värmning och kylning, ventilation och luftbehandling, kall- och varmvatten samt spill- och dagvatten.
Kursen skall ge en övergripande förståelse för behovet av dessa system samt hur dessa fungerar i praktisk tillämpning, baserat på den teoretiska grund som krävs för beräkningar. Kursen skall ge god insikt i arbetssättet vid val, utformning och dimensionering.
Fokus i denna kurs ligger på systemutformning och projektering i program- och systemskedet

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för och kunna medverka i projekterings- och byggprocessen utifrån ett installationstekniskt perspektiv
- Förklara och förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift
- Föreslå och beskriva principer för lämpliga systemval för värmning, kylning och ventilation utifrån formulerade inneklimatkrav
- Redovisa de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av system för värmning, kylning och ventilation
- Redovisa och utföra de beräkningar som krävs vid systemval och detalj-dimensionering av kall- och varmvattensystem samt spill- och dagvatten-system
- Redogöra för principer för och hur olika installationstekniska system styrs och regleras i praktiken
- Genomföra praktiska mätningar av storheter såsom temperaturer, luft- och vattenflöden och analysera resultaten.

Innehåll

Kursen har sin tyngdpunkt i praktisk tillämpad projektering inom installationsområdet, avseende följande delar: - Framtagning av ventilations, värme- och kylbehov för en byggnad. - Utformning av olika system utgående från energieffektiva lösningar. - Utformning och dimensionering av ventilationssystem. - Utformning och dimensionering av värmesystem. - Utformning och dimensionering av kylsystem. - Utformning och dimensionering av tappvatten- och VVC-system. - Utformning och dimensionering av spillvattensystem.

Organisation

I kursen ingår en omfattande konstruktionsövning som innebär ställningstagande utifrån de krav som byggnaden och dess tekniska system ska uppfylla samt val och utformning av system och detaljlösningar.
Konstruktionsövningen följs, stödjs och bedöms av ett lärarlag samt erfarna konstruktörer från olika teknikkonsulter.
I kursen ingår utöver föreläsningar även laborationer i praktisk mätteknik. Mättekniken avser mätning av vatten och luftflöden, temperaturer samt beräkning av värme-flöden med hänsyn till aktuella mätonoggrannheter.

Litteratur

Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge Mats Dahlblom

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd obligatorisk konstruktionsövning (rapport och redovisning) samt laborationer.
Skriftlig tentamen med problemlösning. Fyrgradig betygsskala TH.
Examination baseras på de frågeställningar som hanterats under lektionstid samt på innehållet i kurslitteraturen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.