Kursplan för Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding physics and building acoustics, civil engineers
 • KurskodBOM365
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58131
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
 • 09 Jan 2023 fm J
 • 03 Apr 2023 fm J
 • 17 Aug 2023 em J
0217 Projekt, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0317 Projekt, del B 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM230 Ljud och vibrationer
   BOM265 Byggnadsteknologi

   Syfte

   Tunga och lätta byggnader lagrar värme och reducerar ljud på olika sätt vilka beskrivs med värmetröghet respektive akustisk transmission. Om en byggnad ska vara tung eller lätt beror delvis på klimat- och bullerbelastning. Dagens lågenergihus bör uppfylla höga krav i de avseendena.

   Kursens syfte är att ge förståelse för och kunskaper om termisk och akustisk prestanda hos bostadsbyggnader som svarar mot aktuella krav på god innemiljö och låg energiförbrukning. Den ska utveckla kompetensen för att värdera olika byggnadslösningar, inklusive påverkan av utemiljö, med avseende på klimat och buller. Kursen ska också ge en gemensam teoretisk bas för samt övningar i dimensionering av lätta och tunga flerfamiljshus.

   De förvärvade förståelserna och kunskaperna ska ge en grund för examensarbete med specialisering mot byggnadsteknologi och byggnadsakustik.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Gemensamt för Byggnadsfysik och Byggnadsakustik
   • Beskriva gällande krav med avseende på ljudmiljö och övrigt inneklimat i flerfamiljshus med låg energianvändning.
   • Förklara antaganden bakom samt härleda och lösa energibalansekvation, med avseende på statistisk rumsakustik (mekanisk energi) och innetemperatur (termisk energi).
   • Utföra beräkningar med komplexa tal för plana ljudvågor och akustisk impedans samt för frigående innetemperatur och termisk tröghet hos en byggnad
   • Värdera olika lösningar för lågenergiflerfamiljshus och kritisera/motivera dem med avseende på både akustik och övrigt inneklimat.
   Byggnadsfysik
   • Beskriva typiska konstruktionslösningar för lätta och tunga byggnader samt redogöra för val av koncept med avseende på uteklimat och byggnadens funktion
   • Ingående definiera och beräkna byggnadens tidskonstant för att ge underlag för dimensionering av värme- och kylsystem, samt förklara hur tidskonstanten förändras vid t ex renovering
   • Ange dimensioneringsförutsättningar och utföra beräkningar med hjälp av värmekretsar för värmeeffektbehov i byggnaden med hänsyn till transmissions- och ventilationsförluster, interna värmekällor samt byggnadens termiska tröghet
   • Beskriva tillvägagångssätt samt värdera och använda resultat av en blower door test för beräkning av värmeförluster i en byggnad
   Byggnadsakustik
   • Beskriva resonansfenomen med hjälp av geometrisk rumsakustik samt förklara begreppen direktfält, efterklangsfält och efterklangstid
   • Beskriva verkningssättet hos olika typer av akustiska absorbenter
   • Beskriva och tillämpa teori för ljudtransmission genom enkel- och dubbelvägg
   • Redogöra för verkningssätten hos innertak och golvkonstruktioner med avseende på ljudtransmission
   • Beskriva ljudtransmission genom knutpunkter samt övrig flanktransmission i byggnader
   • Beskriva de komponenter i en byggnad som påverkar ljudmiljön och hur de samverkar (t.ex. väggar, tak, golv, fönster, ventiler, håltagningar, installationer, ventilationssystem och hushållsmaskiner)
   • Beskriva typiska ljud- och vibrationsegenskaper hos lätta och tunga byggnader/konstruktioner
   • Utföra dimensioneringsberäkningar och enkla utredningar inom byggnadsakustik och rumsakustik för en flerfamiljsbyggnad

   Innehåll

   Typiska konstruktionslösningar för lätta och tunga konstruktioner, aktuella krav för lågenergi hus, termisk tidskonstant, respons på periodiska svängningar i ute temperatur, momentant effektbehov, stationär värmebalans för ventilerade utrymme - effektsignatur, kretsanalys, lufttäthet av en byggnads klimatskal, Blower door test, power law, infiltrationsförluster. 

   Beskrivning av de komponenter i en byggnad som påverkar ljudmiljön och verktyg för att beräkna, dimensionera och värdera olika lösningar för lågenergiflerfamiljshus. Detta inkluderar: beräkning av ljudisolering för enkel- och dubbelvägg, beskrivning av resonansfenomen med hjälp av geometrisk rumsakustik, statistisk rumsakustik, absorbenter inklusive beräkningar med komplexa tal för plana ljudvågor och akustisk impedans, och beskrivning av övriga elements inverkan (golvkonstruktioner, innertak, knutpunkter och andra transmissionsvägar).

   Organisation

   Föreläsningar, räkneövningar, konstruktionsuppgift
   Gästföreläsningar av konsulter inom branschen

   Litteratur

   Föreläsningar, räkneövningar och manualer i Canvas
   Hagentoft, CE, Sandin K. Byggnadsfysik - så fungerar hus, Studentlitteratur, 2017
   Vigran, T. Building acoustics, Taylor & Francis, New York, 2008

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För att bli godkänd på kursen krävs:

   Godkänt projekt, del A och B
   Godkänd tentamen

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.