Kursplan för Byggnadens tekniska funktion och utformning

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding performance: Design and assessment
 • KurskodBOM285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 em J
 • 04 Apr 2024 em J
 • 19 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i byggnadsmaterial och byggnadsfysik motsvarande kandidatnivå. Detta innebär grundläggande kunskap om olika material, förståelse för samband mellan struktur och egenskaper, samt värme-, luft- och fukttransportprocesser.

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om byggnadsfysikaliska funktionskrav (främst dagsljus, beständighet, inneluftkvalitet och termisk komfort) och vad som krävs för att uppfylla dessa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Bestämma temperatur- och fukttillstånd i luft, material och byggnadsdelar vid varierande randvillkor i olika klimat.
 • Välja och tillämpa relevanta modeller, indata samt mättekniker för att bestämma temperatur- och fukttillstånd i luft, material och byggnadsdelar.
 • Förstå inverkan av förändringar i klimatskalet på innemiljökvaliteter, såsom dagsljus, termisk komfort (inkl. värmelagring), fuktsäkerhet och inneluftkvalitet.
 • Utvärdera egenskaper av olika material, och materialkombinationers lämplighet, med avseende på temperatur- och fuktexponering, inklusive effekt av nedbrytningsprocesser och deras påverkan på inneluftkvalitet.
 • Motivera valda material, konstruktioner och modeller genom att sammanfatta arbetsgången i såväl skriftlig som muntlig framställning.
 • Reflektera över etiska dilemman, inklusive hållbar utveckling, med hänsyn till byggnadens tekniska funktion.

Innehåll

Kursen behandlar byggnadsfysikaliska funktionskrav med fokus på temperatur och fuktförhållanden i material och byggnadskomponenter under varierande randvillkor och med hänsyn till lagring, inverkan av klimat, samt utvärdering av innemiljö, inklusive dagsljus, termisk komfort och luftkvalitet. Kursen ger också en grundläggande översikt när det gäller olika ingenjörsroller och deras påverkan på hur funktionskraven uppfylls under hela byggprocessen (inklusive fuktsäkerhetsdimensionering, drift och utvärdering) och på vilka material och konstruktionsval som görs. Vidare ges en orientering kring krav och rekommendationer i normer och standarder för de olika ingenjörsrollerna.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar samt individuella och gruppbaserade uppgifter som redovisas genom skriftlig och muntlig framställning.
Medverkande lärare kommer både från Chalmers och industrin.

Litteratur

Läroböcker, artiklar, föreläsningsanteckningar och övningsexempel.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av två delar:
 • Projektdel: Aktivt deltagande i gruppbaserade uppgifter och genomförda individuella uppgifter, där samtliga skall vara godkända.
 • Tentamensdel: Skriftlig tentamen med diskussions- och beräkningsuppgifter genomförs med hjälp av formelblad (delas ut) och Chalmers typgodkänd räknare med tömt minne. Tentamenstid 4 tim.
För slutbetyg i kursen krävs godkänt genomförande av båda kursmomenten.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.