Kursplan för Ekonomi och organisation i byggsektorn

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement and organisation in the construction sector
 • KurskodBOM225
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMTS 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60120
 • Max antal deltagare260
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0215 Inlämningsuppgift 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp
   0315 Tentamen 4 hp
   Betygsskala: TH
   4 hp
   • 08 Jan 2024 em J DIG
   • 05 Apr 2024 em J DIG
   • 23 Aug 2024 em J DIG

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM205 - Byggnaders funktioner och utformning

   Syfte

   Kursen syftar till att förbereda ingenjörsstudenter och studenter på programmet "Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik" för sin framtida roll som beslutsfattare avseende ekonomiska och organisatoriska frågor. Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, organisation och ledning av företag och projekt inom byggsektorn. I detta ingår att kunna hantera begrepp och modeller för att fatta företagsekonomiska och projektadministrativa beslut. Kursen syftar även till att ge studenterna kunskap om hur BIM kan användas och integreras i byggprocessen.

   Dessutom ska studenten:
   - utveckla sin förmåga att planera och organisera arbete samt fatta beslut i gruppkontexter
   - utveckla sin förmåga att beskriva, analysera, jämföra och diskutera företagsekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar företag i byggsektorn
   - utveckla sina kommunikativa färdigheter

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. Diskutera och jämför grundläggande organisations- och ledningsteorier/koncept om företag, såsom organisationsdesign, affärsplan, strategier och mål.
   2. Identifiera och diskutera (relatera) vanliga former för organisering och ledning inom byggsektorn och genomförande av byggprojekt.
   3. Ge exempel och beskriv relationerna/ömsesidiga beroenden mellan kontrakt, aktörer och intressenter inom byggsektorn.
   4. Förklara nyckelbegrepp relaterade till ekonomi och marknad och diskutera komponenterna i den socioekonomiska cykeln.
   5. Demonstrera och utveckla kostnadsuppskattningar för ekonomisk analys utifrån konsekvenser av beslut med kort- och långsiktigt perspektiv i projekt och organisationer.
   6. Beskriv och förklara hur organisationer hanterar frågor om etik, mångfald och integration, socialt ansvar och beteendeaspekter som rör team i affärsrelationer och affärs- och projektadministrativt beslutsfattande.
   7. Tillämpa metoder och verktyg för planering, ledning, resursfördelning, budgetering och uppföljning av byggprojekt.
   8. Använd IT-baserade supportverktyg för att ta fram kostnadsuppskattningar som underlag för beslutsfattande.
   9. Använd BIM för kvantitetsberäkningar, kostnadsuppskattningar och planering samt kunna beskriva hur BIM kan användas för planering, organisering och ledning av byggprojekt.
   10. Beskriv och diskutera hur BSAB/AMA är relaterade till byggnadsdelar och databaser.

   Innehåll

   • Företagets organisation och ledning - tar upp grunderna kring marknadsvillkor, affärsidéer, mål, strategier, organisationsformer, företag och intressenter, företagsetik, organisationskultur, ledningsstrukturer och system.
   • Ekonomistyrning, resultatplanering och produktkalkyler - behandlar grundläggande ekonomiska begrepp, kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, självkostnadskalkyler och bidragskalkyler.
   • Investeringar och investeringskalkyler - tar upp investeringsbeslut och olika kalkylmodeller för långsiktig ekonomisk planering. Ger grundläggande förståelse kring beslutsfattande och riskbedömning.
   • Projektadministration - behandlar projektorganisering, projektplanering, uppföljning, samverkan och kommunikation.
   • Planering och ledning av byggprojekt - tar upp entreprenadformer, upphandling och kontraktsformer, anbud, inköp, likviditetsplanering, tidsplanering, resurstilldelning, och KMA (kvalitets/miljö/arbetsmiljö)

   Organisation

   Kursen innehåller följande undervisningsformer:
   • Föreläsningar
   • Räkneövningar
   • Verklighetsnära tillämpningsövningar

   Litteratur

   Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   • Seminarier
   • Inlämningsuppgifter
   • Skriftlig tentamen
   Samtliga moment rapporteras separat. För att få slutbetyg på kursen ska seminarier, inlämningsuppgifter och tentamen vara godkända.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.