Kursplan för Byggnadsteknisk projektering

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding technology engineering
 • KurskodBOM175
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22119
 • Max antal deltagare25
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Avancerade kunskaper i byggnadsfysik motsvarande VBF021 eller motsvarande. Studenter som delvis uppfyller förutsättningarna ska kontakta ansvarig lärare för ett godkännande innan kursstart.

Syfte

Kursen ger fördjupade kunskaper om den tekniska utformningen av byggnadens klimatskal kopplat till krav och avvägningar som görs av yrkesverksamma projektörer och beställare. Kursen syftar till att undersöka användning och begränsningar av dagens designkriterier och verktyg för energieffektiva och fuktsäkra byggnader genom att använda en kommersiell byggnad som fallstudie. Efter kursens slut ska studenterna kunna presentera och göra kritiska bedömningar av olika designalternativ för en grupp av yrkesverksamma ingenjörer. Studenterna ska också utveckla en förmåga att planera och koordinera både individuellt och gruppens arbete, samt att ta fram en teknisk rapport som underlag för detaljprojektering av installationstekniska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Sammanställa ett tekniskt program för en kommersiell byggnad genom att ta hänsyn till byggnadens preliminära utformning, avsedd användning, plats, mobilitet och säkerhet för människor och varor, underhåll och miljöcertifieringsmål.
 • Formulera och optimera kvantitativa mål för energianvändning och innemiljö i byggnaden, samt för dess brand- och fuktsäkerhet enligt det tekniska programmet.
 • Utveckla en simuleringsmodell för dynamiska beräkningar av energibehov i byggnaden.
 • Bekanta sig med och använda kommersiella simuleringsprogram för beräkning av dagsljus, solavskärmning och fuktfördelning.
 • Genom att använda simuleringsverktyg, kvantifiera
  • dagsljusfaktor i utvalda zoner av byggnaden,
  • specifik energianvändning och effektbehov för uppvärmning och kylning av byggnaden,
  • temperaturvariationer inomhus och upplevd termisk komfort i utvalda zoner i byggnaden, och
  • fuktsäkerhetsdimensionering av utvalda delar av byggnadens klimatskal.
 • Använda resultaten av simuleringar för att identifiera och kritiskt utvärdera olika alternativ för utformning av byggnadens klimatskal.
 • Presentera och argumentera för den egna lösningen inför beställare (yrkesverksamma ingenjörer).
 • Visa förmåga att
  • planera och organisera både det egna och guppens arbete,
  • arbeta självständigt, dvs. utifrån egen kompetens och tillgänglig dokumentation,
  • vara lyhörd och svara på ett professionellt sätt till beställarens krav, och
  • möta kritik och argumentera för sin designlösning offentligt.

Innehåll

Det svenska miljöcertifieringssystemet "Miljöbyggnad" och dess indikatorer: värmeeffektbehov, solvärmelast, energianvändning, andel förnybar energi, ventilation, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter och sommar, och dagsljus. Dynamiska energiberäkningar. Stationär analys av dagsljusfaktor. PPD. Fuktsäkerhetsdimensionering och fuktriskbedömning av utvalda delar av byggnadens klimatskal. Mögelindex. Probabilistisk riskbedömning. Brandsäkerhet. Projektledning. Studiebesök. Muntliga presentationer och kritik. Produktion av teknisk rapport.

Organisation

Studenterna arbetar både i grupp och individuellt. Varje vecka handlar om ett nytt tema/projektuppgift som introduceras genom föreläsningar. Upp till två studiebesök till kommersiella byggnader för att få förståelse för krav på innemiljö, mobilitet och säkerhet för människor och varor, och andra aspekter av relevans för det tekniska programmet. Obligatoriska veckoplaner och rapporter av både individuella och gruppens prestationer. Två förberedande muntliga presentationer för lärare och klasskamrater. En slutlig presentation av byggnadens utformning sker i sista veckan framför beställarna. Flera datorövningar och konsultationstider.

Litteratur

Miljöbyggnadsverktyg, BBR Boverkets byggregler, ASHRAE handböcker, produktkataloger och liknande projekteringsunderlag som ingenjörer använder i det dagliga arbetet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Gruppens arbete bedöms utifrån muntliga presentationer, skriftlig slutrapport och planeringsdokumentation genom hela kursen. Den individuella prestationen bedöms genom ett 2 timmars skriftligt prov som är helt baserat på projektuppgiften. Individuellt slutbetyg beräknas som ett viktat betyg av gruppens och individuell prestation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.