Kursplan för Riskbedömning och beslutsstöd

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRisk assessment and decision support
 • KurskodBOM125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2024 em J
 • Kontakta examinator
 • 20 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en detaljerad förståelse för riskbedömning och beslutsanalys i samhällsbyggnadsprojekt. Kursen fokuserar på hur metoder och verktyg för riskbedömning och riskbaserad beslutsanalys kan användas i syfte att identifiera effektiva och hållbara åtgärder som reducerar eller på annat sätt hanterar risker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beräkna risknivåer med hjälp av riskbedömningsmetoder i syfte att utvärdera analyserade system.
 • Utvärdera och kritiskt granska riskreducerande åtgärder med hjälp av beslutsanalysmetoder i kombination med riskbedömningar.
 • Analysera och utvärdera osäkerheter i riskberäkningar och resultat från beslutsanalyser.
 • Identifiera och visa på styrkor och begränsningar med metoder för riskbedömning och beslutsanalys.
 • Skriftligt och muntligt kunna presentera samt grundligt utvärdera och diskutera resultat från riskbedömningar och beslutanalyser i samhällsbyggnadsprojekt.

Innehåll

Följande nyckelmoment ingår I kursen: (i) grundläggande koncept och teori kring riskhantering och beslutsfattande, (ii) beräkning av risknivåer och riskreduktion med hjälp av riskbedömningsmetoder, t.ex. logiska modeller, (iii) utvärdering av riskreducerande åtgärder genom att kombinera metoder för beslutsanalys (kostnads-nyttoanalys och multikriterianalys) och resultat från riskbedömningar, (iv) statistisk inferens och osäkerhetsmodellering.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring ett antal inledande föreläsningar som tillsammans med en projektuppgift syftar till att ge studenterna en djupare förståelse för hur risk- och beslutsstödsverktyg kan tillämpas på verkliga problem. Studenterna får praktisk erfarenhet av ett antal verktyg och modeller och du får lära dig att använda dessa metoder för att beräkna risknivåer, analysera och utvärdera möjliga åtgärder och modellera osäkerheter.

Litteratur

 • Vetenskapliga publikationer
 • Utdrag ur rapporter, t.ex.:
  • Dodgson J.S., Spackman M., Pearman A. & Phillips L.D. (2009). Multi-criteria analysis: a manual. Department for Communities and Local Government: London.
 • Riskhanteringsstandarder
 • Utdrag ur böcket och rapporter, t.ex.:
  • Aven T. (2003). Foundations of risk analysis a knowledge and decision-oriented perspective, Wiley, Chichester.
  • Burgman M. (2005). Risks and Decisions for Conservation and Environmental Management, Cambridge University Press.
  • Rausand M. & Høyland A. (2004). System reliability theory: models, statistical methods and applications, 2nd ed., Wiley-Interscience.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på en projektuppgift, deltagande i obligatoriska moment samt en skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.