Kursplan för Materialprestanda

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials performance
 • KurskodBOM065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22114
 • Max antal deltagare72 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J_DATA
 • 03 Jan 2024 em J_DATA
 • 27 Aug 2024 em J_DATA

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

B. Sc. eller B. Eng, eller motsvarande utbildningsnivå, med grundläggande kunskaper i byggnadsmaterial och byggfysik (eller alternativt fysisk kemi).

Syfte

Syftet med kursen är att ge vetenskapliga baskunskaper för att studenter ska kunna förstå vanliga byggmaterial, deras strukturer, egenskaper och beteenden under olika förhållanden för att kunna kritiskt utvärdera material och tillämpa kunskapen i en prestationsbaserad konstruktion av byggnader och byggnadsbyggnader

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Teknisk kunskap:
 • beskriva strukturer och egenskaper hos vanligen använda konstruktionsmaterial i både mikro-och makro skalor;förklara materialbeteende under miljö-och mekaniska belastningar;
 • förklara vanliga nedbrytningar av ett visst material under givna förutsättningar;
 • tillämpa vissa modeller för att beskriva materialbeteende och deras nedbrytning;
 • kritiskt värdera ett material eller en kombination av material för dess funktionella egenskaper, beständighet och inverkan på en hållbar utveckling; och
 • tillämpa förvärvade kunskaper i en prestationsbaserad design för byggnader och anläggningskonstruktioner.
Personliga och yrkesmässiga egenskaper:
 • analysera projektarbetet i termer av gruppdynamik genom att reflektera över jämställdhet, likabehandling och mångfald som inneboende faktorer i professionellt lagarbete.

Innehåll

Kursen behandlar följande innehåll genom föreläsningar, laborationer, modelleringsövningar och projektarbeten:
 • Generiska aspekter av konstruktionsmaterial med avseende på miljöpåverkan, energiförbrukning, och standardisering.
 • Provning och modellering för prestandan av material i allmänhet (metodik och precision).
 • Cementbaserade material: deras råvaror, proportionering, produktion, strukturer, färska och härdade egenskaper, långsiktiga beteenden och påverkande faktorer.
 • Metalliska material, deras strukturer, beteenden under belastning, korrosion och skydd.
 • Virke, dess porösa och anisotropa strukturer, långsiktiga beteenden och påverkande faktorer.
 • Andra moderna material för fasad, reparation, förstärkning, isolering, etc.

Organisation

Föreläsningar ges av lärare vid institutionen och forskare inbjudna från relevanta forskningsinstitut. Laborationer är utformade för att ge studenterna en praktisk inblick i materialegenskaper, provningsmetoder och mätosäkerhet. Övningar är utformade för att lösa specifika problem i samband med prestande av konstruktionsmaterial. Under kursen kommer projektarbeten att utformas delvis i anslutning till kursen VBB122 "Stomsystem: utformning och utvärdering" för att lösa öppna problem i praktiska strukturer, under antagande om olika exponeringsförhållanden.

Litteratur

"Construction Materials - Their nature and behaviour", ed. by  Marios Soutsos and Peter Domone, 5th ed., CRC Press, 2018; Separata dokument, vetenskapliga artiklar och rapporter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Labbarbete (12%), övningar (8%), dugga (20%), projektarbete (20%) och sluttentamen (40%).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.