Kursplan för Bärande konstruktioner

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructures
 • KurskodBMT016
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46129
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Konstruktionsövning + lab 4 hp
Betygsskala: UG
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2023 fm J
 • 04 Apr 2023 fm J
 • 17 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förmåga till enklare matematisk analys, kunskap om statistiska fördelningar och riskanalys, kunskap om och förståelse för mekaniska egenskaper hos stål, trä och betong, kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp, teorier och beräkningsmodeller i mekanik och hållfasthetslära. Dessa förkunskaper kan till exempel ha erhållits genom - MVE475 Inledande matematisk analys - MVE450 Beräkningsmatematik - ACE035 Byggnadsmaterial - TME275 Mekanik - TME300 Hållfasthetslära

Syfte

Kursen syftar till att ge övergripande kunskaper om hur konstruktioner fungerar vid belastning, hur de kan utformas och hur de dimensioneras. Kursen visar hur mekanik, hållfasthetslära och byggnadsmaterial tillämpas inom samhällsbyggnadsteknik och ger en allmänorientering inom konstruktionsområdet. Tillsammans med fortsättningskurser i ämnet ges kunskaper som ingenjörer inom samhällsbyggnadsteknik behöver för att kunna utforma och dimensionera till exempel broar och husstommar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

· Redogöra för vanliga förekommande konstruktionsmaterial och övergripande verkningssätt för olika typer av bärverkselement och bärande konstruktioner. · Redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för vanliga typer av stommar, bärande system och bärverkselement. · Beskriva och förklara dimensioneringsprocessen och principer för hur krav på säkerhet och funktion beaktas (speciellt med partialkoefficientmetoden). · Beskriva och förklara hållfasthets- och deformationsegenskaper hos trä, stål och betong och hur yttre faktorer såsom tid, fukt och lastvaraktighet påverkar dessa. · Beskriva och förklara verkningssättet för balkar av trä, stål och armerad betong utsatta för böjande moment och tvärkraft. · Konceptuellt utforma, beskriva och förklara verkningssättet för ett stomsystem och hur det samspelar med byggnads arkitektur. · Utforma, dimensionera och kontrollera enkla bärande konstruktionselement av trä, stål och armerad betong (såsom balkar, stag och strävor) med avseende på moment- och tvärkraftskapacitet i brottgränstillstånd. Detta uppnås bland annat genom att studenten skall ha utfört en konstruktionsuppgift som innefattar såväl konceptuell utformning av ett stomsystem som dimensionering och kontroll av balkar ingående i bjälklag av trä, stål och betong.

Innehåll

Kursen behandlar verkningssätt hos bärverk i trä, stål och armerad betong. En stor del i kursen handlar om beräkningsmodeller för analys och dimensionering vid inverkan av böjning och tvärkraft. Mer översiktligt behandlas säkerhetsproblem, olika laster och material, samt olika stomsystem och brotyper. Dessutom ingår ett avsnitt om hur olika typer av konstruktioner fungerar och vilka krav som bör ställas på dem, samt en introduktion till konceptuell design av bärande konstruktioner. SENARE TILLÄMPNINGAR Kursen ger nödvändiga förkunskaper för masterprogrammet "Structural Engineering and Building Technology". Kursinnehållet tillämpas vid dimensionering och analys av till exempel husstommar och broar.

Organisation

En väsentlig del av kursen utgörs av en konstruktionsuppgift som går som en röd tråd genom kursen för att fortlöpande ge motivation för studier och lärande. Undervisningen sker huvudsakligen i form av teoribildning på föreläsningar, räkneövningar där beräkningsmodeller demonstreras och konstruktionsövning där studenterna kan själva arbeta med olika beräkningsmodeller för att på ett naturligt sätt koppla teori och tillämpning. I kursen finns laborationer, vilket är en del av progressionen i lärsekvensen vetenskaplig metodik, där studenterna jämför beräkningsmodeller med en verklig balk som belastas till brott. Vidare ingår studiebesök, där studenterna får se hur konstruktioner produceras i industrin och hur en konstruktör jobbar ute i näringslivet. Lärsekvenserna matematik, ingenjörsmetodik och naturvetenskapliga grunder tillämpas naturligt i kursen.

Litteratur

Bärande konstruktioner - del 1, Chalmers, Konstruktionsteknik. Bärande konstruktioner, Exempelsamling, Chalmers, Konstruktionsteknik. Diverse utdrag för kursen Bärande konstruktioner BMT015, Chalmers, Konstruktionsteknik

Examination inklusive obligatoriska moment

Genomförande av konstruktionsuppgift som examineras kontinuerligt under perioden genom delredovisningar. Skriftlig tentamen bestående av både teori/beskrivande uppgifter och problemlösning. Obligatorisk närvaro krävs vid laborationer och studiebesök. Tentamenstid 5 tim, betygsskala TH.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.