Kursplan för Avancerad molekylär och syntetisk biologi

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced molecular and synthetic biology
 • KurskodBBT071
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08137
 • Max antal deltagare30 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp
  0223 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
   0323 Muntlig tentamen 4,5 hp
   Betygsskala: TH
   4,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Grundläggande kunskaper i molekylärbiologi, biokemi, tillämpad mikrobiologi och manipulering av biologiska system

    Syfte

    Målet med kursen är att ge studenterna avancerade kunskaper i molekylär- och syntetisk biologi och en djupgående insyn i hur nya RNA- och DNA-baserade metoder fungerar och tillämpas i praktiken

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Förstå avancerade koncept och metoder inom syntetisk biologi och molekylärbiologi samt kunna tillämpa dessa för att studera och förbättra relevanta biologiska system.
    - Kritiskt granska, tolka och diskutera vetenskapliga artiklar och studier inom syntetisk biologi och molekylärbiologi.
    - Designa och planera genomförandet av ett avancerat laboratorieprojekt, inkl. datorstödd design av nukleinsyrakonstruktioner.
    - Kunna koppla grundläggande studier inom molekylär och syntetisk biologi till biotekniska tillämpningar.

    Innehåll

    - Analys och tolkning av vetenskapliga artiklar

    - In silico projekt i syntetisk biologi eller molekylärbiologi (grupparbete)

    - Nukleinsyrors struktur och funktion in vitro och i biologiska system
    - Genreplikation och reglering på transkriptionell och post-transkriptionell nivå
    - RNA-proteininteraktioner och RNA-protein inneslutningar (mRNPs) i post-transkriptionell genreglering
    - Metoder för att studera och mäta post-transkriptionell mRNA translation, stabilitet och lokalisering
    - Metoder för att undersöka nukleinsyrors struktur och dynamik samt processer som involverar dessa

    - Teknologier och tillämpningar för syntetisk biologi
    in vivo
    - Genetiska delar, enheter, syntetiska kretsar
    - DNA-sammansättningsmetoder
    - Syntetiska genom
    - Avancerade CRISPR/Cas9-baserade teknologier inklusive CRISPRa/i och CRISPR-baserad high-throughput screening
    - Genetiska biosensorer, in vivo-evolution och biosensorbaserad high-throughput screening

    - RNA som ett terapeutiskt redskap och forskningsverktyg
    - Design och funktion av RNA-baserade terapeutiska modaliteter och deras kliniska potential
    - Användning av RNA för att reglera cellfunktion i molekylärbiologisk forskning, på cell-, vävnads- och organismnivå
    - Syntes, modifiering och formulering av RNA för leverans
    - Metoder, mekanismer och mätningar av RNA-leverans

    Organisation

    Kursen består av föreläsningar, självstudier av litteratur, recension/kritik av vetenskapliga tidskriftsartiklar, två individuella inlämningsuppgifter, reflektioner i grupp samt ett grupparbete och presentation av detta. En del föreläsningar ges av inbjudna internationella experter och dessutom görs ett studiebesök.

    Litteratur

    Forskningsartiklar, review artiklar.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Två individuella uppgifter (skriftlig och muntlig kritik av tidskriftsartiklar) samt grupparbetet (in silico projekt) är obligatoriska moment. Slutbetyget bestäms genom uppgifterna, grupparbetet och skriftlig samt muntlig examination.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.