Kursplan för Hållbar livsmedelsproduktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable food production
 • KurskodBBT051
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08136
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J
 • 04 Jan 2024 fm J
 • 27 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundnivåprofil (BSc) med kurser inom: Kemisk miljövetenskap, kemiteknik, livsmedelsvetenskap (livsmedelskemi, grundläggande och tillämpad mikrobiologi, bioteknologi, nutrition och hälsa) rekommenderas

Syfte

Syftet är att ge en översikt och fundamental förståelse för hur principer inom livsmedelsvetenskap, bioteknik och livsmedelsteknik appliceras för hållbar industriell produktion av livsmedel, från ett system- till produktperspektiv

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Efter genomförd kurs ska studenten vara bekant med, förstå och kunna beskriva och förklara:

Inom livsmedelsteknologi

     a. Vara bekant med de viktigaste konventionella och framväxande livsmedelsbearbetningsteknikerna som används i livsmedelskedjan.
     b. Kunna beskriva hur man väljer rätttförpackning- och konserveringsteknik för livsmedel.
     c. Kunna beskriva hur man kan garantera livsmedelskvalitet och säkerhet.
     d. Vara bekant med principer för livsmedelsutveckling och deras bedömning på mikro / makronivå.

Inom livsmedelsbioteknik

     a. Kunna beskriva grundläggande processer, principer och mikroorganismer som används inom livsmedelsbioteknik.
     b. Kunna beskriva olika tillämpningar av bioteknik inom livsmedelsproduktion, bearbetning och konservering.
     c. Kunna beskriva principer för livsmedelsfermentering och enzymteknik.
     d. Kunna beskriva bioteknologisk produktion av högvärdiga livsmedelsingredienser och deras säkerhets- och hälsoaspekter.

Inom hållbara livsmedelssystem och teknik

     a. Kunna beskriva allmänna hållbarhetsaspekter i livsmedelssystem på olika nivåer (lokalt-globalt).
     b. Kunna använda olika systemanalysverktyg - för att bedöma livsmedelssystemens hållbarhet, t.ex. LCA.
     c. Kunna beskriva hur livsmedelssystem och produkter kan bli mer hållbara.
     d. Vara bekant med framväxande hållbara matkällor och alternativ, deras utmaningar och matens framtid.

Innehåll

Livsmedelssystemet är komplext och innehåller flera steg i en kedja från produktion till konsumtion. Industriell livsmedelsbearbetning, dvs. omvandling av råmaterial till ingredienser och livsmedelsprodukter, är ett viktigt steg i en hållbar livsmedelsproduktion och bygger på principer inom kemi såväl som bioteknik. Bioteknik används i traditionell och högteknologisk livsmedelsproduktion framför allt för framställning av fermenterade livsmedel och ingredienser, i syfte att ge slutprodukterna ökad kvalité (alt. mervärde) i form av t.ex. förbättrad smak, struktur, hållbarhet och näringsvärde. Nya tillämpningar av bioteknik utforskas inom mikrobiologi, enzymteknik och funktionella livsmedel. Livsmedelsteknik är en viktig del av den industriella bearbetningen av livsmedel och inbegriper teknik, naturvetenskap och matematik kring bearbetning, produktion, hantering, lagring, konservering, kontroll, förpackning och distribution av livsmedelsprodukter. Kursen behandlar följande aspekter inom tre huvudområden:

Livsmedelsteknologi

 • Livsmedelsindustrin och produktionskedjan - från råvara till produkt
 • Processbearbetning av vanliga livsmedel
 • Livsmedelshygien, produktsäkerhet och lagstiftning
 • Teknik för konservering av livsmedel
 • Ultra-processade livsmedel
 • Förpackning teknologi
 • Nya tekniker av intresse för livsmedelsproduktion
 • Produktutveckling och produktbedömning
 • Livsmedelsstruktur och egenskaper

Livsmedelsbioteknik

 • Grundläggande processer och principer inom livsmedelsbioteknik
 • Mikroorganismer som används inom livsmedelsbioteknik
 • Fermentering i livsmedelsproduktion
 • Enzymer i livsmedelsproduktion
 • Bioteknikproduktion av livsmedelsingredienser och högvärdiga produkter
 • Bioraffinaderi med fokus på livsmedelsproduktionskedjan
 • Aktuella trender inom cirkulär ekonomi och grön, blå, röd och brun bioekonomi

Hållbara livsmedelssystem och teknik

 • Grön livsmedelsteknologi
 • Hållbarhet i livsmedelssystemet
 • Verktyg för att utvärdera hållbarhet från produkt till system
 • Framtida livsmedel
I kursen behandlas teoretiska principer, metoder och tekniker som tillämpas inom de olika huvudområdena. Kursen innehåller också simuleringar av olika processer inom livsmedelsproduktion för att utvärdera deras effekter på livsmedelskvalitet och säkerhetsparametrar i en datorövning. Dessutom kommer ett utvecklingsprojekt att genomföras under kursens gång som innefattar planering av en ny produkt, produktion av prototyp i labbskala och utvärdering med avseende på hållbarhet, säkerhet och kvalitetsegenskaper. Projektets resultat kommer att rapporteras muntligt och i en skriftlig rapport. 

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar (25h), en simuleringsbaserad uppgift (4h), en matproduktutvecklingsuppgift (16h wet lab, 4h seminarium) och ett studiebesök (3h).

Examination inklusive obligatoriska moment

Den slutliga skriftliga tentamen innehåller beskrivande och kvantitativa frågor om innehåll som behandlas i föreläsningarna, övningarna och kurslitteraturen.

Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen (70%); rapporten (20%) av produktutvecklingsprojektet; och den skriftliga rapporten om simuleringsövningar (10%). Muntlig presentation av produktutvecklingsprojektet och närvaro av livsmedelsproduktion i laboratorieskala, studiebesök och simuleringsövningen är obligatoriska och förutsättningar för betygsättning. Det finns strikta tidsfrister för inlämning av uppgifter. Ytterligare detaljer, t.ex. kriterier för bedömning av uppgifter, ges i kursen PM.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-02-21: Block Block ändrat från A till A+ av Lina Haglund
   [Kurstillfälle 1]