Kursplan för Rum för hälsa, boende och arbete 1: Vård i hemmet - bostäder för äldre

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFuture visions for healthcare, housing and work 1: Residential healthcare - housing for seniors
 • KurskodAUT164
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05114
 • Max antal deltagare34
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp13 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen skall inträdeskraven till MPARC, MPDSD eller MPDCE vara uppfyllda.

Syfte

Att praktisera design för boende för äldre utifrån verkliga problem och planer i samhället. Designprojektet är en tillämpning som ger möjlighet att kombinera rumsliga aspekter på vård, boende och arbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och Förståelse
- Beskriva och referera till olika aspekter på arkitektur för en åldrande befolkning.
- Beskriva och referera till relevant forskning på äldreboendets område.

Förmåga och skicklighet

- Kunna genomföra ett kvalificerat projekt inom arkitektur, inriktat mot personer med särskilda krav, såsom äldre.
- Kunna delta i ett designteam för bostäder för äldre och förstå förutsättningarna för äldre människors boende.
- Kunna designa, utveckla och bevara den byggda miljön i ett helhetsperspektiv med hänsyn till befintliga värden och efterfrågan från olika användare.
- Kunna hantera de speciella förutsättningar som uppstår när det fysiska rummet skall fylla mer än en uppgift.

Omdöme och attityd

- Kunna integrera mänskliga behov och estetiska värden i en långsiktigt hållbar arkitektur.
- Kunna använda relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter på ett helhetsmässigt sätt i bedömningar och kompromisser, med hänsyn till samhällets och människors olika behov och förmågor, likaväl som till samverkan mellan människor och fysisk miljö, inräknat rum för arbete.
- Kunna tydligt presentera och diskutera slutsatser, och den kunskap och de argument som utgör grunden för slutsatserna, i dialog med olika grupper i bild och modell, muntligt, skriftligt och på andra sätt i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta innefattar också att kunna kommunicera designen med relevanta parter i en verklig planering. I kursen tränas allmänna färdigheter i kommunikation och visualisering, muntligt och skriftligt.

Innehåll

Studenterna skall genomföra ett designprojekt utifrån ett verkligt problem och en verklig plats och byggnad där vård kombineras med boende för äldre människor. Det kan antingen handla om bostäder för äldre, dvs. boendeformer mellan vanliga bostäder och speciella bostäder med service och rum för gemensamma aktiviteter, eller om en byggnad där vården är mer central. Dialog med utomstående personer är viktig, liksom presentation för olika utomstående experter.

Organisation

Kursen grundas på grupparbete i en designövning och stöds av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och studiebesök.

Litteratur

Exempel på litteratur är
Reginer, Victor, FAIA: Design for assisted living; guidelines for housing the physically and mentally frail, ISBN 0-471-3518-2.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs följande:
- Att delta aktivt i grupparbete, föreläsningar, övningar och seminarier
- Att presentera resultaten, muntligt och med ritningar i ett externt sammanhang.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.