Kursplan för Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe city shaped
 • KurskodATH100
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61112
 • Max antal deltagare207
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0103 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.
Alla studenter som är antagna till studier på Chalmers och Chalmers Lindholmen har behörighet. Tillräckliga kunskaper för att förstå och uttrycka sig i tal och skrift på svenska krävs.

Syfte

Syftet är att ge en kulturhistoriskt inriktad orientering om arkitektur och stadsbyggnad, det vill säga om den byggda miljön; ett av de mest grundläggande uttrycken för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Kursen ger blivande ingenjörer grundläggande orientering om arkitekturens och stadsbyggandets historia samt dess betydelse för vår samtid. Kursen syftar därmed till att ge verktyg att tolka och förstå den byggda miljön samt hur historia och tradition har en direkt och indirekt koppling till faktorer i vår vardag. Kursens syftar till att ge underlag för teknik-, kultur- och andra ämnesöverskridande samarbeten och utbyten, inte minst när det gäller frågeställningar inom miljö- och hållbar utveckling (MHU), samt gällande jämlikhetsfrågor. Inriktningen med kursen är att ge stor valfrihet när det gäller att utforska ämnen relaterade till studenternas specifika intresseområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunna reflektera över, diskutera och kritiskt värdera arkitektur som manifestation av relationen mellan människa , teknik och samhälle.
Kunna jämföra historiens och samtidens byggande och resonera kring framtidens möjligheter och problem i förhållande till samhälle, teknik och kultur.
Kunna redogöra för ett antal städer, byggnader och arkitekter från olika delar av historien som varit, och är av betydelse i byggandets kultur
Kunna ha konstruktiva synpunkter på skriftliga och muntliga presentationer av byggnader och städer - dvs fördjupad träning i kommunikation.

Innehåll

Kursen introducerar viktiga referenser i arkitekturens och stadsbyggandets historia och relaterar dem till samtiden i detalj och på övergripande nivå samt i förhållande till samhälle, teknik och kultur. Arkitekturens historia presenteras utifrån dess relevans i förhållande till aktuella problem gällande teknisk, social och estetisk hållbarhet.

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, litteraturstudier, skrivövningar, gruppövningar och seminarier samt en stadsexkursion.

Litteratur

Följande bok är huvudbok i kursen:
Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence  Wodehouse, A World History of Architecture
(Thames and Hudson, 2013 - även andra / tidigare upplagor av boken går bra)
Följande bok rekommenderas för den som vill fördjupa sig gällande den svenska staden:
Cecilia Björk, Lars Nordling & Laila Reppen, Så byggdes staden
(4 uppl 2018) 
Följande bok rekommenderas för den som vill fördjupa sig gällande Göteborg:
Claes Caldenby, Gunilla Linde Bjur & Sven-Olof Ohlsson, Guide till Göteborgs arkitektur
(Formas, 2006)
Följande bok rekommenderas för den som vill fördjupa sig gällande svenskt bostadsbyggande:
Ola Nylander, Svensk bostadsarkitektur, utveckling från 1800-tal till 2000-tal
(Studentlitteratur, 2018)

Examination inklusive obligatoriska moment

- Närvaro vid föreläsningstillfällena och studiebesök.
- Godkända uppsatser, seminarier och övningar, inklusive aktivt deltagande i slutpresentation av gruppuppgiften.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.